Proglas - Herba - page 26

25
P
R O G L A S
25
25
I horiacemu ohÀu navÏdy uniknúÈ,
poãujte, ão vám vlastn˘ rozum hovorí,
poãujte v‰etci, cel˘ národ sloviensky,
poãujte Slovo, od Boha vám zoslané,
Slovo, ão hladné ºudské du‰e nak⁄mi,
25
I izbieÏati ot7 ogni goroN‰ta,
Sly‰ite nynie ot7 svojego uma,
Sly‰ite SLOVIEN6SK7 narod7 v6s6,
Sly‰ite SLOVO, ot7 Boga priide,
SLOVO Ïe kr7meN ãlovieã6skyjeN du‰eN,
And escape the flames of fire,
Hear! Listen to the voice of your reason,
Hear you, the whole Slovien nation,
Hear the Word, sent by the Lord
the Word that feeds hungry human souls,
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...64
Powered by FlippingBook