Proglas - Herba - page 30

29
P
R O G L A S
40
40
neoãuje, stáÈ bude v bázni pred Pánom?
Bo tak˘ ãuch, ão vôÀu kvetu nevníma,
akoÏe môÏe zázrak BoÏí pochopiÈ?
Bo také ústa, ktoré sladkosÈ necítia,
ãloveka ãinia, akoby bol z kameÀa.
40
ne sly‰eN, Boga moÏet7 bojati seN ?
Nozdri Ïe paky, cvieta ne oNchajoN‰ti,
kako boÏ6je ãudo razumiejete ?
Usta bo, jaÏe slad7ka ne ãujoNt7,
jako kamiena tvoreNt7 Ïe ãlovieka.
Stand in fear in front of God?
For how can a sense that does not perceive the smell of flowers
understand the Divine Miracle?
For the mouth that does not feel sweetness
turns a man into a stone.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...64
Powered by FlippingBook