Proglas - Herba - page 32

31
P
R O G L A S
50
50
Îivota zvieracieho, Ïitia smilného,
aby ste s mysºou, s nerozumn˘m rozumom,
keì poãujete Slovo v cudzom jazyku,
neãuli v Àom znieÈ iba zvon, zvon meden˘.
Bo svät˘ Pavol uãiteº nám hovorí,
50
ot7 Ïit6ja skot6ska i pochoti,
da ne imoN‰te um7 nerazum6n7
tuÏdem6 jeNzykom6 sly‰eN‰te Slovo
jako mied6na zvona glas7 sly‰ite.
Se bo sveNtyi Pav6l7 uãeN reãe
From a beastly life and a sinful existence
so that when your reason, your unreasonable reason
hears the Word in a foreign tongue
you will not hear the sound of the bell only, the bell made of copper.
For St Paul our teacher said,
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...64
Powered by FlippingBook