Proglas - Herba - page 34

33
P
R O G L A S
60
60
pretoÏe ãlovek ten, ão nerozumie sám,
ão nedoloÏí podobenstva múdreho,
ako by mohol pravú reã nám povedaÈ?
PretoÏe ako zhuba visí nad telom
v‰ehubiaca a nad hnis väã‰mi hnijúca,
60
Kyi bo ãloviek7 ne razumiejet7,
kyi ne proloÏit7 prit7ãeN moNdry,
s7kazajoN‰teN besiedy pravy nam7 ?
Jako bo t6lja pl7t6ch7 nastoit7
v6se t6leN‰ti, paãe gnoja gnojeN‰ti,
For how could a man who himself does not understand,
unable to add a wise parable,
find the right words?
For as decay looms over the body
all-destroying and more putrid than pus,
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...64
Powered by FlippingBook