Proglas - Herba - page 35

34
K
O N
T A N T Í
N
F
I
L O Z O F
65
65
keì telo nemá patriãného pokrmu:
práve tak isto kaÏdá du‰a upadá
v Ïití, keì Ïije bez BoÏieho Ïivota,
keì nepoãuje nikde Slova BoÏieho.
Iné v‰ak e‰te podobenstvo premúdre
65
jegda svojego bra‰6na ne imat7,
tako du‰a v6sjaka opadajet7
Ïizni, boÏ6ja ne imoN‰te Ïivota,
jegda slovese boÏ6ja ne sly‰it7.
InoN Ïe paky prit7ãjoN moNdroN dzielo
When the body is ill-nourished
likewise withers every soul,
when it lives not the way of God,
when it hears not the Word of God.
Let us add another wise parable:
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...64
Powered by FlippingBook