Proglas - Herba - page 36

35
P
R O G L A S
70
70
Povedzme, ºudia, ºúbiaci sa vospolok,
túÏiaci BoÏím rastom rásÈ uÏ odteraz;
bo kto by túto prostú pravdu nevedel:
tak ako semä, ktoré padlo na nivu,
tak isto kaÏdé ºudské srdce na zemi
70
da glagoljem7, ãlovieci, ljubeN‰te seN,
choteN‰te rasti boÏ6jem6 rastom6,
k7to bo viery sejeN ne viest7 pravy,
jako siemeni padajoN‰tju na nivie,
tako na sr6d6cich7 ãlovieã6sciech7,
We who live in mutual love and concord
and now long to grow in God’s way
who could ignore this truth so simple:
As the seed that fell into the soil
so every human heart on earth
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...64
Powered by FlippingBook