Proglas - Herba - page 37

36
K
O N
T A N T Í
N
F
I
L O Z O F
75
75
dáÏì BoÏích písmen potrebuje pre seba,
aby plod BoÏí vzrástol v Àom ão najväã‰mi.
Kto môÏe v‰etky podobenstvá povedaÈ,
ão národ bez kníh obÏalujú, usvedãia,
Ïe nehovorí hlasom zrozumiteºn˘m?
75
d7Ïd6 boÏii buk7v7 triebujoN‰te,
da v7zdrastet7 plod7 boÏii paãe.
K7to moÏet7 prit7ãeN v6sjeN re‰ti,
obliãajoN‰te bes k7nig7 jeNzyky,
v7 glasie s7mysl6nie ne glagoljoN‰te ?
Needs the rain of God’s letters
so that God’s fruit will grow to its fullest.
Who could count all the fables
that rebuke a nation without books,
that prove that its voice is not to be understood?
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...64
Powered by FlippingBook