Proglas - Herba - page 39

38
K
O N
T A N T Í
N
F
I
L O Z O F
85
85
bo nemôÏu sa boriÈ v boji bez zbroje
s protivníkom a du‰í na‰ich záhubcom,
odsúdené sú veãnej muke za korisÈ.
Ktorí v‰ak nepriateºa nemilujete,
národy, ão s ním veºmi chcete boriÈ sa,
85
brati seN ne mogoN‰te bez oroNÏ6ja
s7 protiv6nikom6 du‰6 na‰ich7
gotovi moNky vieã6nyjeN v7 plien7.
IÏe bo vraga, jeNzyci, ne ljubite,
brati Ïe seN s7 nim6 mysleN‰te dzielo,
They cannot fight without a weapon
against the enemy, who destroys our souls
doomed to fall prey to eternal damnation.
You, who do not love this enemy,
the nations who long to fight him
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...64
Powered by FlippingBook