Proglas - Herba - page 41

40
K
O N
T A N T Í
N
F
I
L O Z O F
95
95
tomu sám Kristus svoju múdrosÈ vyjaví
a va‰e du‰e písmenami posilní
i skrze apo‰tolov, skrze prorokov.
PretoÏe tí, ão hovoria ich slovami,
i nepriateºa budú schopní zahubiÈ,
95
moNdrost6 tomu Christos7 glagoljet7
i du‰eN va‰eN buk7vami kriepit7
apostoly Ïe s7 proroky v6siemi.
IÏe bo sich7 slovesa glagoljoN‰te
podob6ni boNdoNt7 vraga ubiti
Christ himself will reveal his wisdom.
Your souls, too, he will strengthen with letters
and through the prophets and the apostles.
For those who will use their words
will be able to destroy the enemy,
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...64
Powered by FlippingBook