Proglas - Herba - page 42

41
P
R O G L A S
100
100
víÈazstvo dobré svojmu Bohu prinesú,
hnilobnej zhube svojho tela uniknú,
tela, ão v hriechu ako vo sne Ïivorí,
nepadnú oni, ale pevne zastanú,
pred Bohom ako udatní sa prejavia,
100
pobiedoN prinoseN‰te k7 Bogu dobroN,
pl7ti bieÏeN‰te t6ljeN gnojev6nyjeN,
pl7ti, jejeNÏe Ïivot7 jako v7 s7nie,
ne padajoN‰te, kriep7ko Ïe stojeN‰te,
k7 Bogu javl6‰e seN jako chrab7ri,
They will bring good victory to their Lord,
escape the doom and decay of their bodies,
bodies that live in sin as in a dream.
They will not fall, they will stand strong
and valiant in front of the Lord,
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...64
Powered by FlippingBook