Proglas - Herba - page 43

42
K
O N
T A N T Í
N
F
I
L O Z O F
105
105
po pravici si stanú trónu BoÏiemu,
keì príde ohÀom súdiÈ v‰etky národy,
s anjelmi budú radovaÈ sa naveky,
naveky sláviac Boha milostivého,
piesÀami z t˘ch kníh ospevujúc naveky
105
StojeN‰te o desnoNjoN boÏ6ja priestola,
jegda ogn6m6 soNdit7 jeNzykom7,
radujoN‰te seN s7 angely v7 vieky,
prisno slaveN‰te Bog7 milostivyi
k7niÏ6nami v6segda Ïe piesn6mi
They will stand on the right hand of God
when he comes to judge the nations with fire.
Forever they will join the angels in their joy
celebrating God all merciful forever
with songs from these books.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...64
Powered by FlippingBook