Proglas - Herba - page 44

43
P
R O G L A S
110
110
Svojho Boha, ão nad ºuìmi sa zmilúva,
ktorému preto v‰etka sláva prislúcha,
i ãesÈ i chvála, BoÏí Synu, v jednote
so svojím Otcom, s Duchom Svät˘m v trojici
na veky vekov od kaÏdého stvorenia.
Amen.
110
Bogu pojoN‰te ãlovieky milujoN‰tju.
Tomu podobajet7 v6sjaka slava,
ã6st6 i chvala, BoÏii Synu, vynoN
s7 Ot6cem6 i SveNtyim6 Duchom6
v7 vieky viek7 ot7 v6sejeN tvari.
Amin7.
They will celebrate their God who has mercy on the people
to whom all glory is given.
Honour and praise, Son of God,
united with your Father and the Holy Spirit in one Trinity
from all beings for ever and ever
Amen.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...64
Powered by FlippingBook