Proglas - Herba - page 45

44
K
O N
T A N T Í
N
F
I
L O Z O F
T E N , K T OR¯ S TÁ L E M I L O VA L MÚ DRO S Ë
KON·TANTÍN FILOZOF (827– 869), známej‰í u nás pod menom sv. CYRIL, je autorom prvej
slovenskej a slovanskej básne vôbec, nazvanej PROGLAS podºa jej prvého slova, znamenajúceho
predslov: „PROGLAS7 jesm6 sventu jevange16ju“ (hláska, oznaãená sedmiãkou, sa volá
tvrd˘ jer
a vysloví sa ako slabé „u“; hláska, oznaãená ‰estkou, tzv.
mäkk˘ jer,
sa vysloví ako slabé „i“),
ãiÏe „Evanjeliu svätému som PREDSLOVOM“.
Kon‰tantín sa narodil roku 827 v meste SOLÚN (po grécky Thessaloniké, dnes Saloniki)
ako najmlad‰í zo siedmich detí. S oveºa star‰ím bratom Metodom pri‰iel roku 863 na územie
na‰ich predkov k panovníkovi Rastislavovi, ktor˘ od byzantského cisára Michala III. Ïiadal uãiteºa,
schopného úspe‰ne ‰íriÈ kresÈanstvo a vzdelanosÈ v reãi zrozumiteºnej Veºkomoravanom.
To v cudzej reãi nemohli dosiahnuÈ kÀazi z Rí‰e v˘chodofranskej, ktor˘ch na‰i predkovia
nazvali NEMCAMI preto, Ïe – hoci títo kÀazi hovorili – pre nich vlastne boli NEMÍ.
Sloviensky ºud im nerozumel.
Niekedy v rozpätí rokov 863-867, teda po dokonãení prekladu celého evanjelia u nás a pred
odchodom do Ríma, utvoril Kon‰tantín Filozof skutoãn˘ básnick˘ klenot, ktor˘ nemá obdobu
v súdob˘ch európskych literatúrach, najmä v tej ich ãasti, ktorá bola písaná uÏ v národn˘ch
jazykoch, nie v latinãine. Najstar‰ia románska ver‰ovaná pamiatka, tzv. INDOVINELLO VERONESE
(Veronská hádanka) je síce o dobré polstoroãie star‰ia, ale obsahuje iba jediné r˘mované
‰tvorver‰ie. Naproti tomu PROGLAS sa skladá zo 110 ver‰ov, v absolútnej väã‰ine dvanásÈslabiãn˘ch
a ner˘movan˘ch,
s polver‰ovou prestávkou
prevaÏne po piatej, zriedkavej‰ie po siedmej
slabike:
piatou
(ak nie Àou, tak
siedmou
) slabikou ver‰a sa muselo jedno slovo konãiÈ
a ìal‰ie za Àou zaãínaÈ. Túto vlastnosÈ originálu zachováva i na‰e prebásnenie. Ver‰e Proglasu
napodobÀujú tzv. TRIMETER JAMBICK¯, v akom sa skladali antické grécke
drámy,
napríklad
Sofoklov VLÁDCA OIDIPUS. Preto sa tento ver‰ naz˘val i ver‰om
dramatick˘m.
Stojedenástym
ver‰om Proglasu je iba jediné slovo AM6n7 (Amen), znamenajúce „Nech je tak“. PripomeÀme
e‰te, Ïe „hádankovit˘“ piaty ver‰ „TO V NA·OM SIEDMOM TISÍCROâÍ STALO SA“ je datovaním
prekladu evanjelia i vzniku básne. Podºa byzantského letopoãtu sa totiÏ od stvorenia sveta po
narodenie Krista rátalo 5.508 rokov; ak pripoãítame k tomu 863 rokov (príchod sv. Cyrila
a Metoda k nám), dostaneme 6.371 rokov, ãiÏe „siedme tisícroãie“.
Kon‰tantín Filozof bol vynikajúcim znalcom starej i novej gréckej poézie (Homéra i Gregora
Naziánskeho a ìal‰ích básnikov). Patril k najväã‰ím vzdelancom v celom v˘chodorímskom
cisárstve, ‰tudoval a neskôr i predná‰al na najstar‰ej univerzite sveta, zaloÏenej e‰te roku 425
cisárom Theodosiom II. v Kon‰tantínopole, ãiÏe v Carihrade (v dne‰nom Istambule).
Kon‰tantín ako ‰estnásÈroãn˘ premohol v di‰pute starého „obrazoboreckého“ patriarchu Jannesa,
hlásajúceho, Ïe obrazy Boha a svät˘ch sa nemajú uctievaÈ. Nie náhodou uÏ vtedy mal Kon‰tantín
prímenie „FILOZOF“. TotiÏ v gréãtine „FILO-SOFIA“ znamená „LÁSKU K MÚDROSTI“. Filozof je
teda ten, kto „MILUJE MÚDROSË“. A Kon‰tantín k Múdrosti zahorel láskou uÏ oveºa skôr:
„Keì malo dieÈa sedem rokov, sníval sa mu sen. Rozprávalo ho otcovi a matke, hovoriac:
Stratég zhromaÏdil v‰etky devy ná‰ho mesta a povedal mi:
Vi l i am Turãány
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...64
Powered by FlippingBook