Proglas - Herba - page 47

46
K
O N
T A N T Í
N
F
I
L O Z O F
Hlavn˘m „hrdinom“ v najstar‰ej románskej ver‰ovanej skladbiãke sú teda
písmená
rovnako,
ako v najstar‰ej básni slovenskej a slovanskej: „TAK AKO SEMÄ, KTORÉ PADLO NA NIVU, TAK ISTO
KAÎDÉ ªUDSKÉ SRDCE NA ZEMI DÁÎë BOÎÍCH PÍ SMEN POTREBUJE PRE SEBA, ABY PLOD BOÎÍ
VZRÁSTOL V ≈OM âO NAJVÄâ·MI.“
(Proglas, v. 69-72)
.
Nie nadarmo sa hovorí, Ïe „Habent sua fata libelli“ (majú kniÏky svoje osudy). Ak Veronskú
hádanku objavili vy‰e tisíc rokov po jej vzniku a lú‰tili ju ‰tyri roky, slovansk˘ novovek si objavil
Proglas taktieÏ takmer po tisícich rokoch od jeho vzniku, v roku 1858, a presne po ìal‰om
polstoroãí vedci pri‰li na to, Ïe Proglas nie je próza, ale poézia! V stredoveku sa totiÏ
i ver‰e písali jeden vedºa druhého, a nie oddelene ako dnes!
PROGLAS, aby sme ho správne pochopili, treba ãítaÈ spolu so ÎIVOTOM KON·TANTÍNA CYRILA,
s prvou slovenskou a slovanskou prózou. Tento literárny skvost hneì po Cyrilovej smrti a pod
dohºadom jeho brata Metoda napísal pravdepodobne ich Ïiak sv. Kliment Ochridsk˘. Kºúãovú
úlohu v tomto Ïivotopise má XIV. kapitola, v ktorej sa hovorí o vynájdení HLAHOLSK¯CH
PÍSMEN pre sloviensky jazyk, ním hovorili Slovania v okolí Solúna a veºmi blízky bol
i Slovienom na Veºkej Morave.
HLAHOLIKU alebo GLAGOLICU („glagolati“ znamenalo v staroslovienãine „hovoriÈ“), prvú na‰u
abecedu, vyna‰iel KON·TANTÍN FILOZOF, keì si najprv vyÏiadal súhlas od cisára na svoj „vynález“
a potom si preÀ vyprosil i pomoc BoÏiu. Túto úchvatnú scénku s cisárom a solúnskymi bratmi,
spolu i s Rastislavov˘mi poslami, by mali obsahovaÈ v‰etky uãebnice slovenskej slovesnosti
i v‰etk˘ch slovansk˘ch literatúr. Áno, mala by stáÈ na samom ich poãiatku a pokraãovaÈ
Kon‰tantínov˘m videním:
„âoskoro potom sa mu zjavil Boh, ktor˘ vypoãúva modlitby svojich sluÏobníkov, a hneì zloÏil
písmená a zaãal písaÈ slová evanjelia: „NA POâIATKU BOLO SLOVO, A SLOVO BOLO U BOHA
A BOH BOL SLOVO
(Ján, 1,1)
.“ Cisár Michal III. poslal síce aj iné veºkolepé dary (pravdepobodne
aj âIERNOKªAâIANSKU PYXIDU), no za dar najväã‰í, „hodnotnej‰í nad v‰etko zlato, striebro, drahé
kamene a pominuteºné bohatstvo“ oznaãuje v sprievodnom liste PÍSMENÁ, nimi sa aj Slovieni
pripoãítajú „k veºk˘m národom, ktoré oslavujú Boha svojou reãou.“ Tak sa i stalo. A v Proglase
nájdeme „preklad“ t˘chto slov do TROCH nádhern˘ch VER·OV, zaãínajúcich sa vÏdy
slovom DAR
(v. 10-12)
!
PROGLAS je naozaj najkraj‰ou, páru nemajúcou oslavou PÍSMEN a SLOVA, ãiÏe Druhej
BoÏskej osoby KRISTA, v nich! Veì samo písmeno „S“, ktoré má v hlaholike pomenovanie
„SLOVO“, svojou obraznou podobou vyjadruje prvé, uÏ citované slová z evanjelia sv. Jána!
V tejto „maºovanej“ abecede písmeno „S“ má hore kruh (ako symbol BOHA, boÏej nekoneãnosti,
bez zaãiatku a konca), z ktorého nadol vyrastá TROJUHOLNÍK ako symbol Sv. TROJICE. A teda
tento obraz hovorí uÏ sám, Ïe „na poãiatku bolo SLOVO „(Kristus, druhá BoÏská osoba), a Ïe to
bolo u BOHA-OTCA a spolu s Duchom Svät˘m tvorí súãasÈ Svätej Trojice. Mimochodom, tento text,
prepísan˘ do obrazu, nájdeme i na na‰ej kovovej DESAËKORUNOVEJ MINCI (10 KS), kde vidíme
tri postavy: uprostred Boha Otca, nad ním a z neho vyrastajúceho Krista (LOGOS-SLOVO,
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...64
Powered by FlippingBook