Proglas - Herba - page 48

47
P
R O G L A S
druhú BoÏskú osobu) a dole je Svät˘ Duch, ako o tom pútavo pí‰e Titus Kolník v ‰túdii
IKONOGRAFIA, DATOVANIE A KULTÚRNO-HISTORICK¯ V¯ZNAM ENKOLPIÓNU Z VEªKEJ MAâE
(Slovenská archeológia, 1994, ã. 1, s. 125-123)
.
V súvislosti so Sv. TROJICOU zvolil Kon‰tantín Filozof i ver‰, uÏ spomínan˘ TRIMETER, ãiÏe
TROJMIERU, tri dvojstopy, z nich kaÏdá stopa má dve slabiky. Akoby uÏ samo metrum ver‰a troma
‰tvoricami slabík naznaãovalo jednak Sv. TROJICU a ‰tvorkou ‰tyri ramená KRÍÎA, znaku SPÁSY
a samého ukriÏovania KRISTA. A do TROJICE trojit˘ch anafor (básnick˘ch figúr opakujúcich na
zaãiatku ver‰ov to isté slovo), vyznaãen˘ch spojkou „I“, slovesom SLY·ITE (v preklade „POâUJTE“)
a podstatn˘m slovom „SLOVO“
(vo ver‰och 19-27)
zasadil Kon‰tantín ìal‰iu básnickú figúru,
tzv. PARONOMÁZIU (spojenie dvoch slov so spoloãn˘m KORE≈OM), a to SLOVIENI-SLOVO,
ktorou akoby odvodzoval pôvod
Slovienov
od SLOVA (od Krista) a videl v slovienskom
národe nov˘ „vyvolen˘ ºud BoÏí“. Naozaj, kompozícia, ãiÏe umelecká stavba Proglasu,
je súmerateºná s najdokonalej‰ími básnick˘mi skladbami sveta.
Záverom o muÏovi, ktor˘ stále miloval MúdrosÈ, môÏeme povedaÈ to, ão vlastne dávno o Àom
povedal tzv. mních Chrabr (pravdepodobne sv. Naum, Ïiak Cyrila a Metoda): „AkÏe sa op˘ta‰ ...,
kto vám písmená utvoril alebo knihy preloÏil a v ktor˘ ãas, to v‰etci budú vedieÈ a odpovedajúc
rieknu: svät˘ Kon‰tantín Filozof, naz˘van˘ Cyril ... Tak˘ um, bratia, Boh daroval Slovienom.“
Bratislava, 20. júla 1995
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...64
Powered by FlippingBook