Proglas - Herba - page 57

56
K
O N
T A N T Í
N
F
I
L O Z O F
A tak napríklad písmeno „S“ v tejto „maºovanej abecede“ s KRUHOM hore a z neho
vyrastajúcim TROJUHOLNÍKOM nadol je teda „prekladom“ zaãiatku EVANJELIA podºa sv. Jána:
„Na poãiatku bolo SLOVO (rozumej „SLOVOM“ Krista, druhú BoÏskú osobu) a SLOVO bolo u
BOHA a BOHOM bolo i to SLOVO“ (kruh hore, ãiÏe BOH – SYN, ktor˘ je súãasÈou trojuholníka,
teda i Boha-Otca a Ducha Svätého). A toto písmeno „S“ sa preto mnohonásobne viaÏe v umeleckej
stavbe Proglasu aj s in˘mi jej prvkami – a najmä dáva do súvisu SLOVO, samého Krista,
so SLOVIENSKYM národom. Dodajme e‰te, ão hovorí v tejto súvislosti aj nበnajväã‰í odborník
na staroslovienãinu, prof. ·imon Ondru‰: „Pochybovanie o genetickej väzbe slovo a Slovän
je neopodstatnené“
(Slovenské pohºady 1994, ã. 3, s. 105)
.
• • •
Azda preto, Ïe sa nám Proglas zachoval len v prepisoch do CYRILIKY, bádateºom doteraz unikal
v˘znam i tohto písmena „S“ i jeho obrátenej podoby v písmene „I“, ktoré v Proglase utvárajú spolu
TRI TROJICE TROJIT¯CH ANAFOR, a to
vo ver‰och 19–27
! Práve v nich je ukrytá – právom by
sa mala naz˘vaÈ „slávnym Slávom slávna“ – VEªKOPARONOMÁZIA: „SLOVO-SLOVIENOM“.
V ãlánku
UvaÏovanie o rozbore Proglasu
(Literárny t˘Ïdenník, 1995, ã. 25, s. 8–9)
sme pre Filozofovo autorstvo tejto básne ako najdôleÏitej‰í dôkaz vyzdvihli PÍSMENÁ v abecede
ním vynájdenej, ãiÏe v HLAHOLIKE, tieto prvé KALIGRAMY, ãi IDEOGRAMY v na‰om písme a
písomníctve, ktoré uÏ svojimi TVARMI
vyjadrujú obsah súhlasn˘ so sam˘m
PROGLASOM!
Tieto tvary, tvary niektor˘ch písmen hlaholiky,
vstupujú priamo do umeleckej
‰truktúry básne
! Jej prepis do CYRILIKY, ale i do latinky a kaÏdej abecedy inej, toto
OBRAZOVÉ POSOLSTVO zotrie – a zastrie i DVOJDIELNOSÈ misijnej ãinnosti FILOZOFA, zhrnutej
v predveºkomoravskom období, spätom najmä s polemikou proti Agarénom (pochádzajúcim
od biblickej Agar), do
písmena
„I“, k˘m PROGRAM misijnej ãinnosti pre Veºkú Moravu
autor vtelí do
písmena
„S“.
Písmeno „I“ (s TROJUHOLNÍKOM hore a KRUHOM pod ním) Agarénom, rúhajúcim sa
Najsv. Trojici, odpovedá, Ïe síce sú v nej TRI BoÏské osoby (TROJUHOLNÍK), ale je to iba jeden
jedin˘, áno, TROJJEDIN¯ BOH (KRUH)! Prvá ãasÈ Filozofov˘ch misijn˘ch ciest mala ku kresÈanstvu
privádzaÈ pohanov, ktor˘ch sa usilovali na svoju vieru pritiahnuÈ aj iné náboÏenstvá; zatiaº ão na
Veºkej Morave kresÈanstvo uÏ bolo zakorenené, lenÏe – i podºa Ïiadosti samého Rastislava – noví
uãitelia mali ho kvalitatívne prehæbiÈ a ìalej roz‰íriÈ hlásaním evanjelia v jazyku jej obyvateºstvu
vlastnom
(pozri Richard Marsina, KON·TANTÍN-CYRIL A METOD NA VEªKEJ MORAVE. In: Cyrilo-
Metodské sviatky slovenského písomníctva a kultúry. Bratislava 1988. S. 14)
.
Dosaìme si, prosím, podºa hlaholskej abecedy na obrázku, tieto písmená „I“ (trikrát) a „S“
(‰esÈkrát) pred zaãiatky ver‰ov 19–27 a uvidíme, ak˘ krásny obrazec nám vznikne, i ão sa ich
zámenou za príslu‰né písmená z CYRILIKY a LATINKY stratí:
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64
Powered by FlippingBook