Proglas - Herba - page 58

57
P
R O G L A S
mira sego t6ljoN ot7loÏiti
raiskoje Ïit6je priobriesti,
izbieÏati ot7 ogni goroN‰ta,
ly‰ite nynie ot7 svojego uma,
ly‰ite
slovieN6sk7
narod7 v6s6,
ly‰ite
SLOVO
, ot7 Boga priide,
lovo Ïe krmeN ãlovieã6skyjeN du‰eN,
lovo Ïe kriepeN i sr6d6ce i um7,
lovo se gotovajeN Boga poznati.
Dodajme uÏ len, Ïe aÏ do roku 1858 – teda do objavenia Proglasu pre nበnovovek
– pokladali i najväã‰í vedci, ako Jozef Dobrovsk˘ i sám Pavol Jozef ·afárik cyriliku za star‰ie
písmo ako hlaholiku: „AÏ v roku 1858 v práci O pôvode a vlasti hlaholiky (vydanej po nemecky)
priniesol P. J. ·afárik niekoºko závaÏn˘ch dôvodov na podopretie tézy o prvenstve hlaholského
písma“
(K. Habov‰tiaková a E. Kro‰láková, Z tvorby solúnskych bratov a ich Ïiakov. Trnava
1993. S. 28 –29)
. Obrátenie sa Pavla (·afárika) z cyriliky na vyznavaãa hlaholského prvenstva
nie je ojedinel˘m javom v cyrilo-metodskej problematike. Veì i Proglas cel˘ch päÈdesiat rokov
pokladali vedci iba za prózu, aÏ roku 1908 pri‰li na to, Ïe majú pred sebou nádhern˘
básnick˘ text! A pochopiteºne odhaºovanie tajomstiev hlaholiky a Proglasu sa nekonãí.
Napríklad, e‰te v úvode k audiokazete, pripojenej k tomuto vydaniu Proglasu, som v „dvojlístku“
(âo nevo‰lo do kazety)
napísal, Ïe
nevieme
, preão nበKon‰tantín Filozof v hlaholike, vo svojom
vynáleze, „vybral pre zhrnutie svojej predveºkomoravskej misijnej ãinnosti
práve PÍSMENO ‚I‘
,
ãiÏe hore TROJUHOLNÍK a z neho vyrastajúci KRUH.“
Dnes to uÏ viem a myslím, Ïe by si to mohli v‰imnúÈ uÏ v‰etci: Keì Filozof po vrúcnej modlitbe
k Bohu zaãal pre svoju veºkomoravskú misiu vynachádzaÈ PÍSMENÁ a keì vedel, Ïe preklad zaãne
evanjeliom sv. Jána, ãiÏe „
I S
k o n i bie Slovo i Slovo bie u Boga i Bog7 bie Slovo“ – do prv˘ch
DVOCH PÍSMEN „I“ a „S“ tohto prekladu, do tohto zaãiatku na‰ej slovenskej i slovanskej slovesnosti
a kultúry, vloÏil „‰ifry“, presnej‰ie povedané „IDEOGRAMY“, ãi KALIGRAMY, vyjadrujúce „jadro“
predveºkomoravskej misie zacielenej proti rúhajúcim sa Agarénom (v písmene „I“) a priná‰ajúcej
PROGRAM pre misiu u na‰ich predkov, pre veºkoposlanie, pre úlohu prehlbovaÈ znalosÈ Krista,
jeho blahozvesti, evanjelia v ich VLASTNOM JAZYKU! A tieto INICIÁLY, „I“ a „S“ zo zaãiatku
prekladania evanjelia zapoãatého e‰te v Byzancii, uÏ po jeho doprekladaní u nás Filozof vloÏil
hlboko do umeleckej ‰truktúry chvalospevu na slovienske PÍSMENÁ a Sväté PÍSMO v nich,
na jeho najdôleÏitej‰iu ãasÈ – do PROGLASU.
• • •
ZdôrazÀovanie PÍSMEN v liste cisára Michala III.
(Îivot Kon‰tantína-Cyrila, kap. XIV.)
,
Ïe je to poklad nad zlato a striebro – a zhodné hodnotenie PÍSMEN v Proglase nie je len nejak˘
S
S
S
S
S
S
I
I
I
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64
Powered by FlippingBook