Proglas - Herba - page 59

58
K
O N
T A N T Í
N
F
I
L O Z O F
náhodn˘ jav! KNIHA bola v ãasoch Kon‰tantína Filozofa SYMBOLOM samej BYZANCIE,
jej rozumnosti, vzdelanosti ako protiklad k mágii Orientu
(RÛÏena Dostálová, BYZANTSKÁ
VZDùLANOST. Praha 1990. S. 159)
. A je pozoruhodné, do akej krásnej meton˘mie-metafory vloÏil
autor Proglasu súvis medzi „SEMENAMI-PÍSMENAMI“ a „KNIHOU“, keì ju nazval „DAÎëOM
BOÎÍCH PÍSMEN“
(v. 71)
!
A v mene KNÍH a teda práve evanjelia a listov sv. Pavla v nich oznaãil národy bez tak˘chto kníh
za národy NAHÉ (
v. 80
). Pravda, to nie je zìaleka v‰etko, ão e‰te pred nami ukr˘va Proglas.
Proglas v‰ak má uÏ svoj ohlas aj u nás, kde pred vekmi vznikol. Slovensk˘m básnikom
a vôbec literátom nech slúÏi ku cti to, ão napísali v ankete Literárného t˘Ïdenníka v roku
1995 s titulom „
âo pre vás znaãí Cyril a Metod?
“. Pozoruhodné sú tieto dve ãi aÏ tri celé ãísla
s cyrilometodsk˘mi príspevkami (
ã. 25 – 27
). Proglas sa v nich naz˘va „úchvatnou básÀou“
(K. Rosenbaum), ktorá by mala stáÈ na „zaãiatku v‰etk˘ch uãebníc literatúry“ u v‰etk˘ch
slovansk˘ch národov (V. Mihálik). Ján ·vantner vedie paralelu medzi najstar‰ou francúzskou
literárnou pamiatkou – známymi ·trasbursk˘mi prísahami – a na‰ou. V jednej z uãebníc
francúzskej literatúry hneì na samom jej zaãiatku ãítal, Ïe sa nimi, t˘mito ,prísnymi‘ prísahami,
„narodila v jedno zimné ráno roku 842“ francúzska spisba. A bol by rád, keby sa raz v niektor˘ch
dejinách slovenskej literatúry doãítal, tieÏ na ich zaãiatku, Ïe „slovenská literatúra sa narodila v
jedno letné ráno roku 863“. Bol by tomu t˘m rad‰ej, Ïe sa tak nestalo nejak˘m právnick˘m textom,
ale „v˘sostn˘m aktom básnick˘m – Proglasom“. V ankete nájdeme aj KALIGRAM Zlaty Solivajsovej,
ktorá do podoby DVOJKRÍÎA vyspievala vìaku na‰im vierozvestcom i „za vìaãn˘ch DEDIâOV
PROGLASU“
(Literárny t˘Ïdenník 1995, ã. 25, s. 9)
. KeìÏe Proglas obsahuje, takpovediac,
vo svojom srdci, aj prvé KALIGRAMY slovenskej a slovanskej poézie vôbec, pravdepodobne
pravdu má ·tefan Moravãík, ktor˘ svoj anketn˘ príspevok uzatvára: „Odkaz t˘chto veºk˘ch
uãiteºov nesieme si v krvi, hlboko vo svojom o‰arpanom srdci, ktoré oni veãne sceºujú
a znovu dávajú dokopy. Na‰a poézia je len ne‰ikovn˘m, menej ãi viac vydaren˘m
pokraãovaním ich Proglasu, ktor˘ to v‰etko od‰tartoval...“
(Literárny t˘Ïdenník
1995, ã. 26, s. 9).
Tieto Poznámky k hlaholike a umeleckej stavbe Proglasu môÏeme uzavrieÈ slovami kardinála
J. Ch. Korca z jeho slávnostného príhovoru na Univerzite Kon‰tantína Filozofa v Nitre, na ktorej
mu udelili ãestn˘ doktorát. Na konci svojho prejavu cituje z Proglasu: „A preto ãujte, ãujte toto,
Slovieni... Poãujte Slovo, od Boha nám poslané, Slovo, ão hladné du‰e nas˘ti, Slovo, ão um
aj srdce va‰e posilní...“ A vzápätí dodáva: „Toto je odkaz a program na stároãia. Aj pre dne‰ok
a pre nás, pre národ i pre celé Slovensko. Je to program pre v‰etk˘ch pedagógov, pre v‰etky
univerzity, pre v‰etk˘ch kultúrnych ãiniteºov, pre kaÏdého ãloveka...“ (
Literárny t˘Ïdenník
1998, ã. 18, s. 11
).
Bratislava 23. júna 1998
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64
Powered by FlippingBook