Proglas - Herba - page 60

59
P
R O G L A S
P R AME N E
Záujemcom o hlb‰ie poznanie cyrilo-metodskej literatúry odporúãame aspoÀ
niektoré knihy, v nich je i zoznam ìal‰ích prác na túto tému:
Eugen Pauliny: SLOVESNOSÈ A KULTÚRNY JAZYK VEºKEJ MORAVY.
Bratislava 1964
.
Eugen Pauliny – ·imon Ondru‰: ÎIVOT A DIELO METODA.
Bratislava 1985
.
Rudolf Krajãoviã: VEºKÁ MORAVA V TISÍCROÃÍ.
Bratislava 1985
.
Katarína Habov‰tiaková–Ema Kro‰láková: Z TVORBY SOLÚNSKYCH BRATOV A ICH ÏIAKOV.
Trnava 1993
.
·tefan Vraga‰: CYRILOMETODSKÉ DEDIÃSTVO V NÁBOÏENSKOM NÁRODNOM A KULTÚRNOM ÏIVOTE SLOVÁKOV.
Bratislava 1991
.
Michal Lacko: SV. CYRIL A METOD.
Rím 1971
.
Ján Stanislav: PO STOPÁCH PREDKOV.
Bratislava 1948
.
Josef Va‰ica: LITERÁRNÍ PAMÁTKY EPOCHY VELKOMORAVSKÉ 863-865.
Praha 1996
.
RÛÏena Dostálová: BYZANTSKÁ VZDÛLANOST.
Praha 1990
.
CYRILO-METODSKÉ SVIATKY SLOVENSKÉHO PÍSOMNÍCTVA A KULTÚRY.
Bratislava 1998
.
Z priazniv˘ch ohlasov na Proglas uveìme aspoÀ v˘bornú recenziu Vlastimila Kovalãíka „NÁ‰ NAJSTAR‰Í KLENOT“
v
Literárnom t˘Ïdenníku 1997, ã. 40, s. 7
– a skutoãnosÈ, Ïe v levickom okrese dal príslu‰n˘ úrad vyhotoviÈ
zväã‰eninu textu Proglasu v prebásnení z knihy Kon‰tantín Filozof, PROGLAS
(Bratislava 1996)
,
a zarámovanú umiestniÈ do kaÏdej ‰koly.
Najmä k téme Proglasu si autor tejto poznámky dovoºuje uviesÈ i vlastné práce:
A)
B á s n e
K SV. CYRILOVI A METODOVI.
Pútnik cyrilometodejsk˘ 1948, ã. 7-8, s. 113
.
CYRILSKÉ ZLOMKY.
Literárny Ïivot 1969, ã. 4, s. 3
.
POCHVALA NÁ‰MU UÃITEºOVI PROFESOROVI EUGENOVI PAULINYMU.
Romboid 1983, ã. 8, s. 23 (prevzatá i do zbierky Srdce, DrSc. Bratislava 1987. S. 63-64)
.
UÃITELIA SLOVANOV.
Martin 1990
.
POMNÍK.
Katolícke noviny 1992, ã. 27, s. 10 (prevzaté do Literárneho t˘Ïdenníka 1993, ã. 8, s.7 – a potom aj do
zbierky Rada a dar pod názvom Pozdrav s prosbou o ten pomník, Bratislava 1995, s.21-22)
.
Cyklus Podobenstvá v zbierke OHEÀ Z NEHO
(Bratislava 1992. S. 93-103)
.
Cyklus Hlaholica v zbierke RADA A DAR
(Bratislava 1995. S. 69-76)
.
B)
â l á n k y , ‰ t ú d i e , r o z h o v o r y
DEUX TRADUCTIONS DU PLUS VIEUX POEME SLAVE
(Dva preklady najstar‰ej slovanskej básne Cyril-Kon‰tantín: Proglas). Slavica slovaca 1987, ã. 2, s. 140-145
.
DEVÍN A POÉZIA.
Literárny t˘Ïdenník 1996, ã. 7, s. 3
.
NAJSTAR‰IA SLOVANSKÁ BÁSE≈.
Literárny t˘Ïdenník 1990, ã. 28, s. 3 a 5
.
NÁRODN¯ ZNAK SLOVENSKA podºa Hviezdoslava.
Literárny t˘Ïdenník 1990, ã. 17, s. 3
.
TABULE S PROGLASOM.
Literárny t˘Ïdenník 1994, ã. 27, s. 3
.
UVAÎOVANIE O ROZBORE PROGLASU.
Literárny t˘Ïdenník 1995, ã. 25, s. 8-9
.
ZAÃALO SA TO PROGLASOM. Rozhovor s E. Borãinom.
Práca 2. 3. 1993, s. 11
.
O PROGLASE S JEHO PREKLADATEªOM. Rozhovor s X. DuchoÀovou.
Blumentál 1995, ã. 7, s. 3
.
MILUJE MÚDROSÈ. Rozhovor s H. Zavarskou.
Rodinné spoloãenstvo 1998, ã. 5, s. 26
.
Z televíznych a rozhlasov˘ch programov uveìme aspoÀ reláciu „TEN, KTOR¯ MÚDROSË ZA DRUÎKU SI VYBRAL“,
rozhovor s Hildou Michalíkovou, ktorú vysielal Slovensk˘ rozhlas 5. júla 1996 na okruhu SLOVENSKO 1
a zaradil ju
do svojho Zlatého fondu.
26. júna 1998
Viliam Turãány
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64
Powered by FlippingBook