Proglas - Herba - page 61

Kon‰tantín Filozof (sv. Cyril) – PROGLAS
PreloÏili
univ. prof. PhDr. Eugen Pauliny
a
PhDr. Viliam Turãány, CSc.
Úvod napísal
Ján Chryzostom kardinál Korec
Doslov a Poznámky napísal
PhDr. Viliam Turãány, CSc.
Do angliãtiny preloÏila
Mgr. Michaela Chorváthová
Editor
doc. RNDr. PhMr. Milan Lehk˘, CSc.
Recenzovali
doc. PhDr. Milan Rúfus, CSc.
a
prof. PhDr. ThDr. ·tefan Vraga‰, CSc.
Ilustroval
Akad. mal. MikulበKlimãák
Zodpovedn˘ redaktor
Milan Lehk˘ ml.
Obálku, väzbu a grafickú úpravu navrhol
Akad. mal. Stanislav Stankoci
DTP spracovanie
MISTRAL ART, Bratislava 1998
Litografie
Studio ALFA, spol.s r.o., Bratislava
Vytlaãila tlaãiareÀ
Danubiaprint a.s., Bratislava 1998
Druhé, upravené a doplnené vydanie
Vydalo
Vydavateºstvo HERBA, spol. s r.o., Bratislava 1998
ISBN
80–967994–0–1
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64
Powered by FlippingBook