Proglas - Herba - page 7

6
K
O N
T A N T Í
N
F
I
L O Z O F
P R E D S L O V K P RO G L A S U
Keì sv. Cyril a Metod pri svojom príchode na Veºkú Moravu roku 863 priniesli
dar Svätého písma, Cirkev mala uÏ za sebou stároãia Ïivota z tohto BoÏieho slova.
V ·panielsku mala okolo tridsaÈ diecéz, v Gallii rovnaké mnoÏstvo. V Británii a v Írsku
zapustila Cirkev uÏ hlboké korene. V Nemecku pôsobili poÏehnane írski misionári –
sv. Kolumbán a sv. Bonifác. Hoci Taliansko bolo niãené gótskymi vojnami, Rím ostával
duchovn˘m stredom sveta. No Carihrad bol omnoho väã‰í, mal vojská a bohatstvo,
staviteºov a umelcov a najmä ‰koly v‰etk˘ch odvetví, aj filozofiu a teológiu. Vládla tu
bohatá tradícia vzdelanosti. Do gréckej literatúry patrili po Tukydidovi a Platónovi aj
sv. Atanáz, Ján Zlatoústy a Bazil, ktorí ‰tudovali v Aténach i v Carihrade. Na západe
pôsobili uÏ dlho svojím dielom sv. Irenej z Lyonu v Gallii, Hieronym, Augustín a synovia
sv. Benedikta. Cez Karola Veºkého prenikla k nám kultúra Západu. A cez sv. Cyrila
a Metoda sa k nám dostalo bohatstvo V˘chodu z Carihradu.
Keì sv. Cyril a Metod priná‰ali na Veºkú Moravu staroslovienske písmo a darovali
na‰im predkom preklad Starého i Nového zákona, vedeli, ak˘ poklad nám darujú.
My sme dnes zavaºovaní tisícami kníh, z ktor˘ch mnohé sú bezcenné, bez oÏivujúcej
my‰lienky, alebo ponúkajú len byºky a bledé stopy múdrosti. Pred stároãiami si ºudia
ctili jednu knihu nad v‰etky poklady sveta. Nazvali ju Knihou - Bibliou. V nej nachádzali
zhustenú múdrosÈ Ïivota. Ctili si v nej knihu silnú a iskriacu hæbkou my‰lienok, jedineãnú
v celej svetovej literatúre, ktorá formovala Ïivot národov a ich kultúru. Cirkev kládla
Sv. písmo na oltár ako BoÏie slovo. Na Písmo sa skladali slávnostné prísahy. Táto úcta
trvá stále dodnes. Keì sa ãíta v chrámoch evanjelium, veriaci z úcty povstanú,
kÀaz ho ãíta uprostred horiacich sviec a uprostred vonného tymiánu.
Po preãítaní evanjelium pobozká.
Vo viere Cirkvi cez Písmo hovorí sám Kristus. Láska k Písmu je láskou k Nemu.
Preto najvzácnej‰ie dary prírody a schopnosti umelcov slúÏili od pradávna na oslavu
Písma. Jeho text bol písan˘ na najjemnej‰om pergamene, krásnym ozdobn˘m písmom,
ãasto zlatou a striebornou farbou. Mená JeÏi‰ a Boh boli písané ãasto zlatom. Úctu
a lásku k Písmu prezrádzali aj prekrásne väzby kódexov, ozdobené slonovou kosÈou
a drah˘mi kameÀmi. Keì sv. Cyril a Metod mali preloÏen˘ Nov˘ zákon, najmä evanjeliá,
pravdepodobne sv. Cyril, ãiÏe Kon‰tantín Filozof, uviedol toto veºdielo ducha celkom
osobne tzv. „Proglasom“. Je to „Predslov k svätému evanjeliu“ – krásna báseÀ,
literárny skvost na samom zaãiatku na‰ej kultúry.
JÁN CHRYZOSTOM KARDINÁL KOREC
biskup Nitrianskej diecézy na Slovensku,
najstar‰ej diecézy strednej a v˘chodnej Európy,
zaloÏenej r. 880
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...64
Powered by FlippingBook