Proglas - Herba - page 8

7
P
R O G L A S
Ako nám dávno sºubovali proroci,
Kristus prichádza zhromaÏdiÈ národy,
lebo je svetlom tohto sveta ...
... Preto ãujte, Slovieni, toto:
Dar tento je naozaj od Boha dan˘
... dar BoÏí du‰iam, nikdy nehynúci,
t˘m du‰iam, ktoré ho prijímajú.
Matú‰ s Markom, Luká‰om a Jánom
uãia v‰etok ºud a vravia:
... ãujÏe, v‰etok ºud sloviensky,
ãujte Slovo, od Boha pri‰lé,
slovo Ïiviace ºudské du‰e ...
âo to musela byÈ za revolúcia ducha, keì Kon‰tantín a Metod pri‰li do na‰ej krajiny,
na Veºkú Moravu, do Nitry a na Devín s knihami preloÏen˘mi do na‰ej reãi a keì
zhromaÏdili v˘kvet na‰ich mlad˘ch ºudí na svoju vysokú ‰kolu a tam ich v zrozumiteºnom
jazyku vzdelávali vo filozofii, v matematike, hudbe, v poznávaní Písma, jeho hæbok a
tajomstiev, a keì potom spolu s nimi slávili „sluÏbu - om‰u“ po sloviensky! Písmo, ktoré
priniesli, sa stalo
základom
kultúry u nás i v mnoh˘ch ìal‰ích slovansk˘ch krajinách.
Bol to
poklad
nad striebro a zlato. Ním sa uskutoãnilo to, ão napísal cisár Michal III.
v liste Rastislavovi, v ktorom hovorí o „nov˘ch písmenách pre jazyk vበ... aby ste sa
aj vy pripoãítali k národom veºk˘m ...“.
Slová Sv. písma a bohosluÏobn˘ch kníh v staroslovienãine sa stali Ïiv˘m a pouÏívan˘m
literárnym jazykom. Sv. Cyril a Metod dosiahli nesl˘chanú vec – staroslovienãina sa stala
popri gréãtine, latinãine a hebrejãine ‰tvrt˘m liturgick˘m, bohosluÏobn˘m jazykom Cirkvi
a o nejak˘ ãas jazykom kvitnúcej literatúry. V „Îivote Metoda“ ãítame, ão sa dialo v Ríme
roku 867 za pápeÏa Hadriána II., ktor˘ prijal svät˘ch bratov aj s ich poãetn˘mi Ïiakmi:
„Hadrián poÏehnal ich uãenie a poloÏil slovienske evanjelium na oltár svätého Petra
apo‰tola.“ V „Îivote Kon‰tantína“ sa dopæÀa: „PápeÏ prijal slovienske knihy, posvätil ich
a poloÏil v chráme ... a spievali nad nimi svätú liturgiu. Potom kázal ... vysvätiÈ slovienskych
uãeníkov. A ako ich vysvätil, hneì spievali liturgiu v chráme svätého Petra apo‰tola
slovienskym jazykom ... a celú noc spievali chválospevy po sloviensky ...“
Nበbásnik uprel pohºad na Slovo, ktoré bolo na poãiatku ná‰ho národného Ïivota
a z ktorého národ Ïil po generácie: „Zdedené Slovo zachovaj nám, Pane, veì na tej manne
kvitli, zarodili, z nej sali sily a z nej ãerpaÈ budú mládniky ºudu cez pokolenia aj cez
trudné veky ...“
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...64
Powered by FlippingBook