Proglas - Herba - page 9

8
K
O N
T A N T Í
N
F
I
L O Z O F
Aké my‰lienky sa z tohto
základu
a
pokladu
vyjadrovali potom uprostred Ïivota na‰ich
predkov! V „Îivote Kon‰tantínovom“ nachádzame túto jeho modlitbu: „Pane, BoÏe môj ...
ktor˘ si nebo vystrel a zem si zaloÏil a v‰etko jestvujúce z nebytia v bytie priviedol
a ktor˘ vÏdy vysly‰iava‰ t˘ch, ão plnia tvoju vôºu ... a zachovávajú tvoje príkazy,
vysly‰ moju modlitbu ...“
Na‰ou mannou na pú‰ti bolo od prvej chvíle Slovo evanjelia. Toto slovo, i keì sa neskôr
pre nepriazeÀ okolností nepouÏívalo priamo u nás v liturgii v‰eobecne, udrÏiavalo sa
neuveriteºn˘m spôsobom uprostred svojich dediãov v˘chodného obradu, oÏivované stykmi
s in˘mi slovansk˘mi národmi a vteºované do na‰ich chrámov˘ch piesní, znejúcich u nás po
stároãia. Keì odborníci charakterizovali obsahovú stránku „Proglasu“ ãiÏe Predspevu
k evanjeliu, vystihli ho ako nadãasov˘ a priam „vá‰niv˘ poetick˘ chválospev na slovansk˘
preklad Písma“. V „Proglase“ je zhrnutá Kon‰tantínova filozofia ãloveka. V tomto pohºade
ãlovek chápe Slovo a z neho ako inteligentná bytosÈ Ïije, Ïiví si ním du‰u, posilÀuje si
t˘mto Slovom srdce a uznáva Boha za základ a Ïriedlo sveta i svojho Ïivota. âlovek si musí
osvojiÈ znalosÈ „písmen“, aby sa cez kniÏnú kultúru pozdvihol k „Zákonu BoÏiemu“ –
k Ïivotu ducha.
Odborníci nazvali Kon‰tantínov „Proglas“ jedineãn˘m básnick˘m dielom s mohutnou
‰írkou ducha, s vrúcnym nad‰ením slova, so záºubou obrazne pribliÏovaÈ pravdy
a tajomstvá, a to s veºk˘m zmyslom pre krásu reãi. Znalec staroslovienskej a in˘ch
dobov˘ch literatúr napísal, Ïe v nijakej inej literatúre t˘ch dávnych ãias a e‰te dlho po
nich nenachádzame podobnú nad‰enú v˘zvu národu, aby dbal o knihy vo svojej reãi:
„Proglas“ ukazuje, akú vysokú literárnu úroveÀ dosiahla hneì na samom zaãiatku
spisovná staroslovienãina aj ako básnick˘ jazyk, a to v ãase, keì u väã‰iny vtedaj‰ích
národov Európy nebolo e‰te takmer nijakého prejavu umelecky nároãnej poézie
v národn˘ch jazykoch.
Je priam potrebné dnes zdôrazniÈ,
Ïe vynájdenie staroslovienskeho písma
nebolo len v‰eobecn˘m kultúrnym ãinom. Bol to ãin duchovn˘ a vyslovene
kresÈansk˘.
Do staroslovienãiny bolo preloÏené v prvom rade Sv. písmo a bohosluÏobné
knihy. AÏ potom vznikli spisy právnické a iné. A len v súvislosti s vierou vzniklo aj prvé
literárno-umelecké dielo, prekrásna báseÀ Proglas. Nová abeceda mala stáÈ v prvom rade
v sluÏbách viery a kresÈanského Ïivota. V „Îivote Kon‰tantínovom“ ãítame slová cisára
Michala Rastislavovi: „Pousiluj sa ... z celého srdca hºadaÈ Boha ... a v‰etk˘ch povzbuì,
aby ... nastúpili cestu pravdy ..., aby si aj ty prijal odmenu za to v tomto i budúcom Ïivote
za v‰etky du‰e, ão uveria v Krista ... Zanechበpamiatku svoju budúcim rodom podobne
ako veºk˘ cisár Kon‰tantín“.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...64
Powered by FlippingBook