PROGLAS - 1. slovenské vydanie, Herba 1996

Proglas - Konštantín FilozofKniha Proglas od Konštantína Filozofa. Prvé slovenské vydanie vyšlo v našom vydavateľstve zdravotníckej literatúry Herba už v roku 1996.

 

Rok vydania: 1996

ISBN 80-967020-2-5

Nedostupné tlačou. Dostupné v elektronickej verzii.JÁN CHRYZOSTOM KARDINÁL KOREC
biskup Nitrianskej diecézy na Slovensku,
najstaršej diecézy strednej a východnej Európy,
založenej r. 880

 

PREDSLOV K PROGLASU

Keď sv. Cyril a Metod pri svojom príchode na Veľkú Moravu roku 863 priniesli dar Svätého písma, Cirkev mala už za sebou stáročia života z tohto Božieho slova. V Španielsku mala okolo tridsať diecéz, v Gallii rovnaké množstvo. V Británii a v Írsku zapustila Cirkev už hlboké korene. V Nemecku pôsobili požehnane írski misionári _ sv. Kolumbán a sv. Bonifác. Hoci Taliansko bolo ničené gótskymi vojnami, Rím ostával duchovným stredom sveta. No Carihrad bol omnoho väčší, mal vojská a bohatstvo, staviteľov a umelcov a najmä školy všetkých odvetví, aj filozofiu a teológiu. Vládla tu bohatá tradícia vzdelanosti. Do gréckej literatúry patrili po Tukydidovi a Platónovi aj sv. Atanáz, Ján Zlatoústy a Bazil, ktorí študovali v Aténach i v Carihrade. Na západe pôsobili už dlho svojím dielom sv. Irenej z Lyonu v Gallii, Hieronym, Augustín a synovia sv. Benedikta. Cez Karola Veľkého prenikla k nám kultúra Západu. A cez sv. Cyrila a Metoda sa k nám dostalo bohatstvo Východu z Carihradu.

Preklad staroslovienskeho „Proglasu“ do dnešnej slovenčiny nám ponúka básnik a majster slova Viliam Turčány, ktorý popri vlastných básnických zbierkach a vedeckých prácach obohatil našu kultúru aj neuveriteľne vzácnym prekladom mohutného diela „Božská komédia“ od Danteho. Aj toto dielo bolo a zostáva ovocím viery v Slovo, ovocím evanjelia. Teraz máme v rukách jeho preklad Proglasu.

Z listu Jána Chryzostoma kardinála Korca Nitra, 16. mája 1996

Viliam Turčány

TEN, KTORÝ STÁLE MILOVAL MÚDROSŤ

KONŠTANTÍN FILOZOF (827– 869), známejší u nás pod menom sv. CYRIL, je autorom prvej slovenskej a slovanskej básne vôbec, nazvanej PROGLAS podľa jej prvého slova, znamenajúceho predslov: „PROGLAS7 jesm6 sventu jevange16ju“ (hláska, označená sedmičkou, sa volá tvrdý jer a vysloví sa ako slabé „u“; hláska, označená šestkou, tzv. mäkký jer, sa vysloví ako slabé „i“), čiže „Evanjeliu svätému som PREDSLOVOM“.

Konštantín sa narodil roku 827 v meste SOLÚN (po grécky Thessaloniké, dnes Saloniki) ako najmladší zo siedmich detí. S oveľa starším bratom Metodom prišiel roku 863 na územie našich predkov k panovníkovi Rastislavovi, ktorý od byzantského cisára Michala III. žiadal učiteľa, schopného úspešne šíriť kresťanstvo a vzdelanosť v reči zrozumiteľnej Veľkomoravanom. To v cudzej reči nemohli dosiahnuť kňazi z Ríše východofranskej, ktorých naši predkovia nazvali NEMCAMI preto, že – hoci títo kňazi hovorili – pre nich vlastne boli NEMÍ. Sloviensky ľud im nerozumel.

JÁN CHRYZOSTOM CARDINAL KORECBishop of the Nitra diocese in Slovakia the oldest diocese in Central and Eastern Europe, founded in 880

FOREWORD TO FOREWORD

When SS Cyril and Methodius arrived in Great Moravia in 863, with the gift of the Holy Scriptures, the Church had been living in the spirit of God’s Word for centuries. There were about 30 dioceses in Spain and an equal number in Gaul. In Britain and Ireland the Church had established a strong foothold and Germany felt the blessings of the activities of Irish missionaries St Columban and St Boniface. Although Italy was being destroyed by the wars with the Goths, Rome remained the spiritual centre of the world. But Constantinople was much bigger. It had armies and wealth, architects and artists, it had theologists and philosophers and above all Constantinople had a rich tradition of academic life and education. Greek literature was after Thucydides and Plato enriched also by SS Athanasius, John Chrysostom and Basil who apart from Athens studied in Constantinople too. St Irenaeus of Lyon in Gaul, Hieronymus, Augustine and the sons of St Benedict had, through their works, great influence on the west. This culture reached Slovakia via Charlemagne, and our forefathers became acquainted with the riches of the East from Constantinople through SS Cyril and Methodius.