Niekoľko úvah o etických otázkach v gastroenterológii alebo praktická endoskopia z oboch koncov endoskopu

Namiesto úvodu        7
Čo je klinická etika v gastroenterológii?        10
Ako sa Hippokratova prísaha premieta do súčasnej medicínskej etiky?         14
Psychologické aspekty komunikácie s pacientom         17
Aké je primerané správanie sa k pacientovi?         20
Etické aspekty komunikácie s pacientom – pozorovanie a rozhovor        24

 


Internetový obchod ShopHerba


Prečo je žalúdok nervózny alebo o psychosomatickej dyspepsii trochu inak        28
Vplyv prostredia ambulancie na priebeh endoskopického vyšetrenia        36
Informovaný súhlas        38
Na čo má pacient právo?        42
Etika vzdelávania a školenia v digestívnej endoskopii        54
Živé demonštrácie  endoskopických výkonov        58
Poznámky k etike publikačnej činnosti        63
Etika klinického skúšania        65
Literatúra        71