Osteoporóza pri vybraných ochoreniach z vydavateľstva zdravotníckej literatúry Herba

Zoznam skratiek        

1 Úvod        

2  Základné princípy osteoporózy (Peter Jackuliak)        

2.1 Definícia a základná charakteristika osteoporózy        
2.1.1 Klasifikácia osteoporózy        
2.2 Epidemiológia osteoporózy         
2.2.1 Epidemiologická situácia na Slovensku         
2.2.2 Ekonomické následky osteoporózy         
2.2.3 Aktuálne údaje o osteoporóze         
2.3  Etiopatogenéza osteoporózy         
2.3.1  Kostná remodelácia        
2.3.2  Regulácia kostnej remodelácie        
2.3.3  Genetika osteoporózy        
2.4 Diagnostika osteoporózy


Internetový obchod ShopHerba


2.4.1 Anamnéza        
2.4.2 Fyzikálne vyšetrenie        
2.4.3 Denzitometrické vyšetrenie        
2.4.4 Iné zobrazovacie metódy         
2.4.5 Laboratórne vyšetrenia        
2.4.6 Kalkulátor FRAX        
2.5 Prevencia a liečba osteoporózy        
2.5.1 Nefarmakologický manažment osteoporózy        
2.5.2 Kalcium a vitamín D         
2.5.3 Bisfosfonáty        
2.5.4 Selektívne modulátory estrogénových receptorov        
2.5.5 Denosumab        
2.5.6 Stroncium ranelát        
2.5.7 Parathormón, teriparatid        
2.5.8 Hormonálna substitučná liečba a kalcitonín        
2.5.9  Adherencia k liečbe        
2.5.10 Ako dlho liečiť

3  Osteoporóza  v diabetológii  (Peter Jackuliak)        

3.1  Diabetes mellitus        
3.1.1  Metabolický syndróm          
3.2  Diabetes mellitus a osteoporóza        
3.2.1  Diabetes mellitus 1. typ a osteoporóza        
3.2.2  Diabetes mellitus 2. typ a osteoporóza        
3.2.3  Pády u diabetikov        
3.2.4  Riziko osteoporózy pri liečbe glitazónmi        
3.2.5  Vitamín D a diabetes mellitus        
3.3  Obezita a osteoporóza          
3.4  Odporúčania pre prax

4 Osteoporóza v endokrinológii  (Adriana Bednárová, Juraj Payer)        

4.1 Osteoporóza pri hypogonadizme        
4.1.1 Deficit estrogénov        
4.1.2 Deficit androgénov        
4.2 Primárna hyperparatyreóza        
4.3 Osteoporóza pri ochoreniach štítnej žľazy        
4.3.1 Kostné zmeny pri hypertyreóze        
4.3.2 Kostné zmeny pri hypotyreóze a substitučnej liečbe tyreoidovými hormónmi        
4.4 Glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza (GIOP)        
4.4.1 Prevencia a liečba GIOP        
4.5 Osteoporóza pri poruchách tvorby rastového hormónu        
4.5.1 Deficit rastového hormónu        
4.5.2 Vplyv liečby rastovým hormónom na kosť        
4.5.3 Deficit rastového hormónu a riziko fraktúr        
4.5.4 Akromegália

5  Osteoporóza v gastroenterológii  (Tomáš Koller)        

5.1  Úvod        
5.1.1  Úloha tráviaceho traktu v kostnom metabolizme        
5.1.2 Fyziológia kostnej remodelácie        
5.1.3 Regulácia kostnej remodelácie        
5.2 Poruchy kostného metabolizmu pri chorobách pečene        
5.2.1 Nízka kostná hustota pri chorobách pečene        
5.2.2 Fraktúry pri chorobách pečene        
5.2.3 Patogenéza a rizikové faktory porúch kostného metabolizmu pri chorobách pečene        
5.2.4 Vybrané choroby pečene a ich vplyv na kostný metabolizmus        
5.2.5 Primárna biliárna cirhóza a iné syndrómy chronickej cholestázy         
5.2.6 Cirhóza pečene a transplantácia pečene        
5.2.7 Poruchy kostného metabolizmu po transplantácii pečene        
5.2.8 Indikácie DXA vyšetrenia pri chorobách pečene        
5.3 Poruchy kostného metabolizmu pri chorobách tráviaceho traktu a pankreasu        
5.3.1 Výskyt porúch kostného metabolizmu        
5.3.2 Výskyt fraktúr pri chorobách tráviaceho traktu        
5.3.3 Patogenéza porúch kostného metabolizmu        
5.3.4 Céliakia        
5.3.5 Chronická pankreatitída        
5.3.6 Stavy po gastrektómii        
5.3.7 Zápalové choroby čreva (IBD)        
5.4 Manažment porúch kostného metabolizmu pri ochoreniach GIT        
5.4.1  Identifikácia rizikových pacientov        
5.4.2  Liečba základného ochorenia GIT        
5.4.3  Substitúcia vápnikom a vitamínom D        
5.4.4  Indikácie liečby        
5.4.5  Nefarmakologická liečba        
5.4.6. Lieky používané v liečbe osteoporózy u ochorení GITu

6  Osteoporóza v reumatológii  (Kristína Brázdilová, Zdenko Killinger)        

6.1  Reumatoidná artritída        
6.2  Psoriatická artritída        
6.3 Ankylozujúca spondylitída        
6.4 Systémový lupus erythematosus (SLE)

7  Osteoporóza v nefrológii  (Viera Spustová)        

7.1 Patofyziológia CKD-MBD        
7.1.1 Poruchy minerálového metabolizmu        
7.1.2 Poruchy kostného metabolizmu        
7.2 Diagnostika        
7.2.1 Histomorfometrické vyšetrenie        
7.2.2 Dvojfotónová X-ray absorpciometria (DXA)        
7.2.3 Kostné biomarkery        
7.2.4 Biomarkery využívané u pacientov s CKD        
7.2.5 Markery kostného obratu        
7.3 Liečba        
7.3.1 Štandardná liečba CKD-MBD         
7.3.2 Liečba osteoporózy pri CKD 1 – 3        
7.3.3 Liečba osteoporózy pri CKD 4 – 5D

8  Osteoporóza v kardiológii  (Ján Števlík)        

8.1  Zdieľané etiologické faktory        
8.2  Prelínajúce sa biologické mechanizmy        
8.3  Medikamenty v liečbe srdcového zlyhávania

9  Osteoporóza v onkológii  (Beata Špániková)         

9.1 Mechanizmus vzniku osteoporózy pri nádorových ochoreniach        
9.2 Karcinóm prsníka        
9.3 Karcinóm prostaty        
9.4 Mnohopočetný myelóm        
9.5 Karcinóm štítnej žľazy        
9.6 Testikulárne nádory         
9.7 Skeletálne komplikácie rádioterapie        
9.8 Nádorové ochorenia detského veku        
9.9 Osteonekróza čeľuste        
9.10  Diferenciálna diagnostika metastatických a osteoporotických zmien

10  Osteoporóza v gynekológii  (Alexandra Krištúfková, Miroslav Borovský)         

10.1  Prenatálne a skoré postnatálne obdobie a jeho vplyv na riziko vzniku osteoporózy        
10.1.1 Novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou        
10.1.2 Fetálna podvýživa        
10.1.3 Fetálna nadváha        
10.1.4 Ostatné determinanty kostnej hmoty u plodu        
10.2  Detstvo a dospievanie a riziko vzniku osteoporózy        
10.2.1 Obdobie detstva a riziko vzniku osteoporózy        
10.2.2 Obdobie adolescencie a riziko vzniku osteoporózy        
10.3 Fertilný vek a riziko vzniku osteoporózy        
10.3.1 Hormonálna antikoncepcia vo fertilnom veku        
10.3.2 Syndróm polycystických ovárií        
10.3.3 Endometrióza        
10.4 Tehotnosť a riziko vzniku osteoporózy        
10.5 Dojčenie a riziko vzniku osteoporózy        
10.6 Kostná hmota po liečbe gynekologických malignít        
10.7 Menopauza a riziko vzniku osteoporózy        
10.8 Prehľad liečby osteoporózy a možnosti gynekológa        
10.8.1 Nefarmakologické metódy prevencie osteoporózy a fraktúr        
10.8.2 Farmakologické metódy prevencie a liečby osteoporózy        
10.9  Zhrnutie

11  Osteoporóza v psychiatrii  (Ľubomíra Izáková, Marína Borovská)        

11.1  Schizofrénia        
11.2  Schizofrénia a osteoporóza        
11.3  Rizikové faktory osteoporózy u pacientov so schizofréniou        
11.4  Osteoporóza a antipsychotiká        
11.5  Prevencia a liečba osteoporózy u pacientov so schizofréniou        
11.6  Depresia        
11.7  Depresia a osteoporóza        
11.8  Úloha kortizolu        
11.9  Úloha sympatika, cytokínov a iných etiopatogenetických faktorov        
11.10  Liečba depresie        
11.11  Liečba depresie a osteoporóza        
11.12  Depresia, jej liečba v gravidite a vývoj kostí plodu        
11.13  Prevencia osteoporózy u pacientov s depresiou        
11.14  Úzkosť        
11.15  Úzkosť a osteoporóza        
11.16  Mentálna anorexia        
11.17  Mentálna anorexia a osteoporóza        
11.18  Poruchy psychiky zapríčinené drogami        
11.18.1  Marihuana a osteoporóza        
11.18.2  Pervitín a osteoporóza        
11.18.3  Opioidy a osteoporóza