ManuálÚvod
Transplantácia srdca a srdcové zlyhávanie
Indikácie transplantácie srdca
Kontraindikácie transplantácie srdca
Klasifikácia naliehavosti HTx
HTx koordinácia
Čakacia listina
Kritériá darcu srdca

 


Nepredajné


 


Príprava príjemcu na HTx
Hemoterapia u pacientov pri/po HTx, u pacientov s LVAD
Plán vyšetrení ( pacient so SZ/kandidát HTx)
Protokol zhodnotenia pacienta s pokročilým srdcovým zlyhávaním
Protokol testovania reverzibility pľúcnej cievnej rezistencie (PVR) (HTx)
Protokol imunosupresívnej profylaktickej liečby po HTx
Monitorovanie IS liečby 3
Štandardné endomyokardiálne biopsie (EMB) po HTx
Klasifikácia celulárnej (2005) a protilátkami mediovanej (humorálnej) rejekcie (2015)
Liečba akútnej rejekcie
Základné informácie o imunosupresívach Tacrolimus
Prevencia, laboratórne monitorovanie, profylaxia a liečba CMV infekcie
Vyšetrovací program po HTx – elektívna kontrola
Koronárna vaskulopatia štepu (CAV)
Manažment komorbidít /špecifických situácií


Dlhodobé mechanické podpory obehu
Dlhodobé mechanické podpory obehu
Protokol indikácie implantácie VAD a predoperačnej prípravy
Príprava/optimalizácia pacienta na implantáciu
Protokol prípravy/ optimalizácie pred implantáciou LVAD
Algoritmus diagnostiky nízkeho prietoku LVAD
Liečebné odporúčania pre včasný pooperačný hemodynamický manažment po implantácii LVAD
Podporné čerpadlá – ambulantná starostlivosť
Protokol ambulantného vyšetrenia
Diagnostika trombózy VAD
Krvácanie pri VAD
Schéma manažmentu krvácania u ambulantného pacienta s LVAD
Nový neurologický deficit u pacienta s LVAD

Pľúcna artériová hypertenzia
Pľúcna artériová hypertenzia definícia a klasifikácia
Klinická klasifikácia pľúcnej hypertenzie (Nice 2013)
Vyšetrenia pri podozrení na PAH
Echokardiografia pri podozrení na PAH a protokol echovyšetrenia u pacientov s PH
Echokardiografické vyšetrenie pacientov s PAH (podozrením na PAH)
Pravostranná katetrizácia u pacienta s prekapilárnou pľúcnou hypertenziou
Iniciálne zhodnotenie prognózy pacientov s PAH, skóre REVEAL
Ukazovatele prognózy PAH dôležité pre terapeutické rozhodnutia
Zjednodušený liečebný algoritmus PAH
Evaluation before lung transplantation (AKH Vienna)
Balóniková atriálna septostómia (BAS)
Ambulantné sledovanie pacientov s PAH
Náplň ambulantného vyšetrenia


Myokarditídy a DKMP
Kardiomyopatie nejasného pôvodu/myokarditídy
Odber vzoriek a ich distribúcia sú nasledovné
Schéma manažmentu KMP/Myokarditíd podľa výsledku EMB
Zhodnotenie dilatačnej kardiomyopatie a relevantný manažment
Genetické vyšetrenie pri kardiomyopatiách
Zoznam skratiek
Použitá literatúra