Celosvetovo, ale aj u nás na Slovensku medziročne zaznamenávame nárast populácie vyššieho veku, a ako zdravotrníci sme na dennej báze konfrontovaní so zvýšeným množstvom ambulantných ošetrení, ako aj hospitalizácii u pacientov v najvyššej vekovej skupine. Odhliadnúc od ekonomického aspektu v zdravotníctve, manažment geriatického pacienta s úrazom má svoje špecifiká, a aj vzhľadom na obmedzené funkčné rezervy organizmu, neraz napriek snahe končí fatálne.

Táto publikácia je venovaná študentom lekárskych fakúlt, ale aj iným odborníkom v zdravotníctve – sestrám, fyzioterapeutom, kde ucelený pohľad na tak mimoriadne komplikovanú problematiku môže dopomôcť skvalitneniu zdravotnej starostlivosti v tejto vekovej kategórii. Cieľom je priniesť čitateľovi praktický pohľad na problematiku úrazov u geriatrického pacienta,  od špecifík vyššieho veku, cez jednotlivé najčastejšie úrazy, ich manažment, až po fázu rehabilitácie a návratu do denného života. Kniha je doplnená grafickou dokumentáciu z pracovísk úrazovej chirurgie a ortopédie. V závere sa špecificky zameriavame na preventívne opatrenia, pretože práve to je jeden z faktorov ktorý dokážeme ovplyvniť azda najviac.

Autor