V chorobnosti seniorov predstavujú závažnú a špecifickú položku úrazy. Sú tým častejšie a ich dôsledky sú závažnejšie, čím krehkejší je zdravotný a funkčný stav seniorov. Závažné úrazy sú spojené s vyššou úmrtnosťou ako obdobné poranenia v mladšom veku. Úrazovosť, či už v zamestnaní alebo v súkromnom živote, je v posledných rokoch vo všetkých krajinách a štátoch závažným problémom nielen medicínskym, ale i sociálnym a ekonomickým.

Okrem priameho ohrozenia života, úrazy závažne interferujú s následným funkčným stavom a sebestačnosťou geriatrických pacientov. Poranenie u mladších dospelých funkčne málo významné a ambulantne riešiteľné môže znamenať pre pacienta seniorského veku balansujúceho na hranici sebestačnosti jej stratu, mnohokrát trvalú. Podobné je to aj pri popáleninách. Chirurgické riešenie úrazov u seniorov predstavuje samostatnú kapitolu so svojimi špecifikami, či už pri postupoch konzervatívnych alebo operačných,  rehabilitácia a následný manažment je rozhodujúci pre zaradenie seniora do pôvodného života. Znížené funkčné rezervy pacientov nad 65 rokov majú často nepriaznivý vplyv na diagnostiku a priebeh liečby, poúrazové stavy sú zaťažené zvýšeným počtom komplikácií a na rozdiel od mladšej vekovej populácie je rekonvalescencia zdĺhavá, vyžadujúca si dlhšiu ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť a spoluprácu pacienta. Nevyhnutná je tu existencia nepretržitej starostlivosti, či už ústavnej alebo ambulantnej, starostlivosti v zriadeniach sociálnych služieb, alebo opatrovateľská starostlivosť v domácom prostredí, ktoré by dostatočne saturovali potreby pacienta.

Problematický je odsun pacientov z akútnych oddelení na chronické, pričom oba typy sa redukujú z roka na rok. Podobne chýbajú tzv. sociálne lôžka a aj navrhovaný presun chronickej starostlivosti z univerzitných a fakultných nemocníc do liečební a menších všeobecných nemocníc v súčasnosti nefunguje ideálne. Problémom Slovenska je slabá celková dostupnosť služieb rehabilitačných oddelení a dlhodobej starostlivosti, najmä čo sa týka starších a komplikovanejších pacientov. Práve starostlivosť o seniora v domácom prostredí je jedným z trendov pri poskytovaní sociálnych služieb, avšak aj v tejto sfére zaostávame za vyspelými európskymi krajinami a to najmä z dôvodov personálnych, ekonomických a slabou edukáciou personálu, pacientov a rodiny.