Dekubity predstavujú závažný medicínsky, sociálny a ekonomický problém. Riziko ich vzniku je najvyššie na začiatku a na konci ľudského života. Rast počtu starých ľudí vedie ku geriatrizácii medicíny a starí ľudia tvoria značnú časť pacientov väčšiny klinických odborov.

Hlavnou príčinou vzniku dekubitov je tlak pôsobiaci určitý čas. Čím je tlak vyšší, tým skôr dekubitus vznikne. Tlak uzatvára kapiláry a výsledkom je ischémia tkaniva. Pôsobenie tlaku zvýrazňuje tvrdý podklad. Umocňujú ho aj poruchy prekrvenia, artériová hypotenzia, hypoxémia a faktory znižujúce vitalitu tkanív. Z forenzných a praktických dôvodov je potrebná dobrá dokumentácia. Na posudzovanie štádií sa používajú stupnica EPUAP a stupnica NPUAP. Na opis vzhľadu dekubitu a na posúdenie jeho hojenia slúži škála PUSH. Podmienkou pre zahojenie vredu je jeho odľahčenie. Cieľom ošetrovania vredu je odstránenie nekróz, prevencia infekcie a zabezpečenie vlhkého prostredia. Nekrózy sťažujú hojenie a zvyšujú riziko infekcie. Riziko infekcie znižuje pravidelné čistenie dekubitu. Pre hojenie vredov je optimálne vlhké prostredie. Hojenie vredu si vyžaduje zabezpečenie dostatočného príjmu potravy s vysokým obsahom bielkovín. Prevencia dekubitov spočíva v pravidelnom polohovaní každé 2 hodiny aj v noci, nezaťažovaní kostných výčnelkov a používaní matracov znižujúcich tlak. Na posúdenie rizika vzniku dekubitov sa používa viacero škál. Tieto škály sa líšia svojou senzitivitou a špecificitou a majú sa používať iba na tom pracovisku, pre ktoré boli vytvorené. Škály nedokážu presne identifikovať pacientov, u ktorých dekubitus vznikne. Sú vhodnou pomôckou na realizáciu preventívnych opatrení, ale nenahrádzajú klinický úsudok.

Rastúce právne povedomie obyvateľstva zvýrazňuje aj otázku zavinenia.

Kniha Dekubity je určená všetkým, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o pacientov so zvýšeným rizikom vzniku dekubitov, počínajúc od sestier, všeobecných lekárov, geriatrov, anestéziológov, internistov, chirurgov, neurológov, až po neonatológov.