Kapitoly z gerontopsychiatrie

Psychiatrické vyšetrenie pacienta vo vyššom veku         7
Úvod         7
1 Gerontopsychiatrický pacient         7
2 Špecifiká pacientov vyššieho veku         8
3 Kognícia, kognitívne funkcie         10
3.1 Pamäť         11
3.2 Pozornosť         13
3.3 Intelekt         14
3.4 Jazyk a reč         14
3.5 Praxia         15
3.6 Testy a škály         15
4  Nekognitívne psychické funkcie         18
4.1 Emotivita          19


Internetový obchod ShopHerba


4.2 Myslenie         20
4.3 Vnímanie         20
4.4 Osobnosť         21
Záver         21
Literatúra         22

 

Príloha         23

Základy psychofarmakologickej terapie vo vyššom veku         25
Úvod         25
1  Farmakokinetika          25
1.1 Absorpcia         26
1.2 Distribúcia         28
1.3 Metabolizácia a biotransformácia         30
1.4 Exkrécia         33
1.5 Opakované stabilizované podanie farmaka         34
2  Farmakodynamika         35
Záver         37
Literatúra         38

Úzkosť a úzkostné poruchy vo vyššom veku         41
Úvod         41
1 Klasifikácia úzkostných porúch         42
2  Klinický popis úzkostných porúch         44
2.1 Fobické úzkostné poruchy         44
2.2 Panická porucha         45
2.3 Obsedantne-kompulzívna porucha         46
2.4 Generalizovaná úzkostná porucha         46
2.5 Reakcia na závažný stres
a poruchy prispôsobenia         47
3 Úzkostné poruchy vo vyššom veku         48
4  Diagnostika anxiety         49
5  Terapia anxiety         50
5.1  Benzodiazepíny         51
5.2 Buspiron         51
5.3  Antidepresíva         52
5.4 Antipsychotiká         53
6  Nefarmakologické postupy         54
Záver         54
Literatúra         55
Príloha         56

Depresie vo vyššom veku         59
Úvod         59
1  Psychopatologická symptomatika a klinický obraz depresie         59
2 Klasifikácia depresií         63
3  Špecifiká depresií vo vyššom veku         66
4  Suicídiá vo vyššom  veku         68
5  Etiológia depresií vo vyššom veku         69
6  Formálne testy používané pri diagnostike depresií vo vyššom veku         71
7  Terapia depresií vo vyššom veku         72
7.1 Antidepresíva         72
7.2  Elektrokonvulzívna terapia         77
7.3  Psychoterapia         77
Záver         78
Literatúra         78
Príloha         80

Behaviorálne symptómy pri demenciách vo vyššom veku         83
Úvod         83
1  Epidemiológia a vymedzenie BPSD         84
2  Formy BPSD         85
3  Triedenie BPSD          88
4  Príčiny vzniku BPSD         90
5  Možnosti terapie BPSD         91
5.1  Nefarmakologická terapia         91
5.2  Farmakologická terapia         94
Záver         103
Literatúra         104
Príloha         109