ADH    – antidiuretický hormón
AFP    – alfafetoproteín
AID    – arteficiálna inseminácia
BCG    – bacillus Calmette-Quérin
BPH    – benígna prostatická hyperplázia


CAPD    – kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza
cGMF    – cyklický guanozínmonofosfat
CNS    – centrálny nervový systém
CRH    – hormón uvoľňujúci kortikotropín
CT    – Computer Tomograph – počítačový tomograf
DHT    – dihydrotestosteron
DMSA    – dimerkapto sukcmylova kyselina
DRV    – digitálne rektalne vyšetrenie prostaty
ED    – erektilná dysfunkcia
ECE    – angiotenzín konvertujúci enzým
EKG    – elektrokardiogram
FDES    – fosfodiesteráza
FSH    – folikuly stimulujúci hormón
GC    – guanylmonocykláza
GnRH    – gonadotropný hormón
GTF    – guanozínmonofosfát
HCG    – choriový gonadotropín
CH    – Charrière
IAB    – intermitentná androgénová blokáda
ICSI    – intracytoplasticka injekcia spermie
IM    – inkontinencia moču
IPSS    – Medzinárodne skóre prostatických príznakov
IU    – International Unit – medzinárodná jednotka
IUI    – intrautennna insemmacia
IVF+ET    – in vitro fertilizácia + transfer bunky
LH    – luteinizačný hormón
LHRH    – hormón uvoľňujúci luteinizačný hormón
M    – mycobactérium
MAB    – maximálna androgénova blokáda
MR    – magnetická rezonancia
PDE    – enzým fosfodiesteráza
P02    – parciálny tlak kyslíka
PSA    – prostatocky špecificky antigén
rtg    – röntgen, röntgenový
SZO    – Svetová zdravotnícka organizácia
TNM    – tumor, nodi (lymfatické uzliny), metastázy
TRUS    – transrektálna ultrasonografia
TUR    – transrektálna resekcia
USG    – ultrasonografia, ultrasonografický
VRR    – vezikorenálny reflux
VUR    – vezikouréterovy reflux