Urológia je rýchle sa vyvíjajúci odbor a za ostatné obdobie prechádza významnými zmenami. Moderná prístrojová technika už čiastočne nahradila a postupne ďalej mení prístupy k chirurgickej liečbe takmer všetkých urologických ochorení vyžadujúcich operačnú liečbu. Radikálne nefrektómie a záchovné operácie na obličkách pre nádory vo väčšine prípadov nahrádza laparoskopická alebo robotická technika, radikálne prostatektómie sa stávajú postupne doménou robotickej chirurgie, v chirurgickej liečbe benígnej hyperplázie prostaty čoraz viac miesta získavajú laserové techniky, konkrementy v obličkách a močových cestách sa na malé výnimky odstraňujú endoskopickými postupmi, často za využitia lasera.

Významne sa zásluhou moderných technológií mení diagnostika urologických ochorení zobrazovacími technikami. V rámci primárnej diagnostiky karcinómu prostaty okrem štandardne vyšetrovaného prostatického špecifického antigénu nadobúda pri indikácii biopsie prostaty významné postavenie multiparamatrická magnetická rezonancia. V diagnostike metastatického postihnutia pri nádoroch prostaty, obličky, močového mechúra, semenníkov majú dôležité postavenie metódy nukleármej medicíny, najmä pozitronová emisná tomografia. V histopatologickej a geneticko-molekulárnej diagnostike urologických nádorových ochorení sú zaznamenané nové pokroky umožňujúce detailnejšie charakterizovať jednotlivé nádory. Farmakologická liečba využíva v terapii nádorových ochorení stále častejšie biologicky účinné preparáty, ktoré sú svojim mechanizmom účinku rozdielne oproti cytostatikám. Dôležité miesto získava imunoterapia urotelových nádorov, obličiek a prostaty. Nové medikamentózne liečebné postupy sa využívajú aj pri funkčných poruchách dolných močových ciest.
Prvé vydanie publikácie prof. MUDr. Michala Horňáka, DrSc. «Urológia pre praktických lekárov», vyšla v roku 2000, druhé vydanie v roku 2009 a tretie vydanie pod názvom Horňákova urológia pre praktických lekárov vychádza v roku 2021.
Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc. bol autorom myšlienky rozšíriť urologické poznatky formou publikácie medzi širšiu lekársku verejnosť a prispieť tak k zlepšeniu starostlivosti o urologických pacientov. Publikácia v dnešnej podobe si zachováva svoju pôvodnú štruktúru, ale navyše je obsahovo doplnená o zmeny, ktoré sa v diagnostike a liečbe urologických chorôb v ostatnom období uskutočnili. Názov Horňákova urológia pre praktických lekárov je prejavom úcty a na počesť prof. MUDr. Michala
Horňáka, DrSc., ktorý svojou prácou významne obohatil Slovenskú urológiu.
Dúfame, že z publikácie získajú informácie o riešení najčastejších urologických problémov a o nových poznatkoch v diagnostike a liečbe nielen praktickí lekári, ale aj lekári z iných odborov stretávajúci sa s urologickými pacientami a v neposlednom rade aj začínajúci urológovia a študenti medicíny.
Úprimne ďakujeme pracovníkom vydavateľstva Herba za tvorivú edičnú prácu. Osobitnou vďakou sme zaviazaní vedúcemu redaktorovi prof. MUDr. Mariánovi Bernadičovi, CSc. a Mgr. Olexymu za profesionálne spracovanie rukopisu, cenné pripomienky a rady, ktorými prispeli k dotvoreniu tejto publikácie. Naše poďakovanie patrí firmám za sponzorovanie. Želáme si, aby publikácia pomohla skvalitniť starostlivosť o urologických pacientov.

Bratislava, 2020

doc. MUDr. Frederico M. Goncalves, PhD.
prof. MUDr. Ján Kliment,CSc.