Dysplázia

Predhovor k 1. vydaniu
Predhovor
1. Historické poznámky namiesto úvodu
2. Definícia a terminológia DDH
3. Normálny rast a vývoj bedrového kĺbu
4. Patologická anatómia DDH
5. Potencionálne epidemiologické faktory vedúce k DDH
6. Epidemiológia DDH


Internetový obchod ShopHerba


7. Klinické vyšetrenie a diagnóza DDH
8. Diagnostické zobrazovacie metódy DDH
9. Liečba DDH
10. Komplikácie liečby DDH a ich riešenie
11. Hodnotenie liečby DDH
12. Vývojová kineziológia bedrového kĺbu v motorickej ontogenéze človeka
13. Kineziologický rozbor vývoja opornej bázy
14. Tonické a fázické svaly z pohľadu vývojovej kineziológie
15. Modely reflexnej lokomócie vo vývojovej kineziológii
16. Záver
17. Odporučená literatúra