Vývojová dysplázia bedrového kĺbu (developmental dysplasia of the hip – DDH) je od staroveku v centre záujmu odboru ortopédie. Rôzne diagnostické a liečebné prístupy, ako aj hľadanie príčin tejto záhadnej vývojovej poruchy sa objasňujú v nespočetnom množstve vedeckých výskumov a odborných prác.

Doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD., a PhDr. Elena Žiaková si zvolili priekopnícku, novú a doteraz nerozpracovanú metódu v diagnostike a liečbe DDH – vývojovú kineziológiu. Monografia je rozdelená na dve samostatné časti, ktoré nepochybne tvoria jeden celok. V prvej – ortopedickej časti sa autori venujú definícii, patologickej anatómii, epidemiológii, komplexnej diagnostike a konzervatívnej a operačnej liečbe DDH. Základné princípy kineziológie umožňujú čitateľovi sledovať jednotlivé skoré vývojové etapy pohybového aparátu, a to od obdobia pôrodu až po obdobie prvých krokov a chôdze. Až správne pochopenie týchto princípov umožňuje čitateľovi spätne nahliadnuť do zákulisia ortopedickej časti publikácie, umocnenej hlbokými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami autorov.

Publikácia preniká do komplexnosti DDH, čím sa stáva užitočnou pomôckou pre široký okruh čitateľov, ale aj základom pre ďalší výskum tohto závažného problému v detskej ortopédii.

Prof. Viktor Bialik, MD, PhD.
Rambam medical center
Haifa, Israel