Od začiatku vzniku ľudstva na našej planéte zvádza každý jeho člen, no i komunity, národy a štáty urputný zápas s nebez­pečným, voľným okom neviditeľným nepriateľom – s mikróbmi. Svet mikróbov v minulosti podchvíľou ohrozoval samotnú existenciu ľudstva. Na prvý pohľad by sa zdalo, že v súčasnosti po spoznaní podstaty a vlastností mikróbov a po objavení prostriedkov obrany proti nim a v niektorých prípadoch až na ich eradikáciu, sa táto situácia zmenila a nastal obrat k lepšiemu. Nie je tomu tak. Na nebi nádejných perspektív sa zjavujú nové hrozivé mraky. Medzi ne patria v neposlednom rade nie tak dávno rozpoznané druhy mikróbov, najmä vírusov s osobitne nebezpečnými vlastnosťami, ktoré dnes ohrozujú ľudstvo. Keď  80. rokoch dvadsiateho storočia boli opísané príznaky dovtedy nepoznanej novej choroby – syndrómu získanej imunodeficiencie (AIDS), vzápätí vedci preukázali, že ide o chorobu spôsobenú dovtedy nespoznaným retrovírusom – vírusom humánnej imunodeficiencie (HIV). Po vtedajších ojedinelých prípadoch má dnes táto choroba pandemický charakter, desiatky miliónov ľudí jej už podľahlo a vyhliad­ky do budúcnosti sú hrozivé. V Sloven­skej republike sa v súčasnosti eviduje takmer 300 prípadov, no skutočný výskyt je pravdepodobne vyšší a dá sa predpokladať jeho nárast, čo, ak sa zavčasu nerealizujú dnes už mnohé známe opatrenia, môže mať neblahé následky.

Ukázalo sa, že významnú úlohu v boji s touto pliagou majú aj lekári prvého kontaktu, ktorí sa čoraz častejšie ako prví stretávajú s novými prípadmi infekcie a ktorých čaká povinnosť dlhodobo poskytovať postihnutým odborne fundovanú zdravotnícku starostlivosť pod vedením špecializovaných centier. Treba vyzdvihnúť, že v našej vlasti takéto centrum už existuje od 80. rokov dvadsiateho storočia v Bratislave. Zaznamenalo pritom významné úspechy, známe a oceňo­vané doma i v zahra­ničí. Na druhej strane treba však konštatovať, že u nás lekári prvého kontaktu nemajú dostatok skúseností a, žiaľ, ani vedo­mostí o svojej úlohe v boji s uvedenou chorobou. Vydavateľstvo Herba preto s mimoriadnym pochopením prijalo iniciatívu popredného špecialistu v tejto problematike s medzinárodnou autoritou doc. MUDr. Vlastimila Mayera, DrSc., vydať publikáciu o tejto problematike najmä pre potreby lekárov prvého kontaktu. Nájdu v nej však bohaté informácie odborného charakteru aj lekári špecialisti iných odborov, ako aj ďalší pracovníci v zdravotníctve, ba i mimo neho.

Verím, že predkladaná publikácia splní svoj účel a bude dobrým pomocníkom v každodennej zodpovednej i záslužnej práci najmä lekárov prvého kontaktu.

Bratislava 2006
MUDr. Radko Menkyna