Pre autorov ako aj vydavateľstvo bolo potešujúce, že sa rýchlo rozobralo 1. vydanie tejto monografie aj s dotlačou. Táto skutočnosť svedči o závažnosti problematiky, ktorou sa publikácia zaoberá ako aj o tom, že prejavili o ňu záujem najmä lekári prvého kontaktu a sestry. Tí totiž nesú najväčšiu časť ťarchy, ktorú treba znášať pri jej riešení. Autori prepracovali niektoré časti knihy a doplnili ju novými poznatkami. Treba pri tom vysloviť vďaku MUDr. P. Belanovi, CSc. za cenné pripomienky a prof. MUDr. Eugenovi Hegyimu, DrSc. za spracovanie kapitoly, v ktorej podrobne a výstižne preberá problematiku kožných zmien v starobe. Dúfam, že aj 2. rozšírené a inovované vydanie tejto monografie sa stretne s rovnakým záujmom čitateľov z radov lekárov a sestier prvého kontaktu, ako aj iných medicínskych a ošetrovateľských odborníkov a v neposlednom rade aj laickej verejnosti

MUDr. R. Menkyna
vedúci redaktor