Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou celý rad problémov zdravotníckych a sociálnych pre jedinca, jeho rodinu a pre celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti vyža­duje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov, od konzervati­vizmu lekárov až po nevšímavosť politikov.

Koniec dvadsiateho storočia ako i začiatok nového milénia sa nesú v znamení aktivít Organizácie Spojených národov zameraných na problematiku celosvetového starnutia populácie a na opatrenia, ktoré by mali pomôcť riešeniu sociálneho a ekonomického dopadu v jed­notli­vých krajinách. Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2001 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov. V oblasti dobrovoľníckej práce v prospech starších občanov nadväzuje tento rok na Medzi­národný rok starších ľudí, ktorý sa uskutočnil v r. 1999 a ktorého naj­významnejšou aktivitou v rámci Slovenskej republiky bolo prijatie Národného programu na ochranu starších ľudí vládou Slovenskej republiky.

V r. 2002 sa v Madride uskutočnilo aj Svetové zhromažde­nie Organizácie Spojených národov, ktoré malo na programe jedinú tému: starnutie. Takisto v programe SZO Zdravie pre všetkých v 21. storočí sa ako samostatný cieľ objavilo „zdravé starnutie“.

Starnutie populácie je vysoko aktuálnou témou i v našich podmien­kach. Otázky zdravej životosprávy, prevencie chorôb, diagnostiky, liečby, rehabilitácie a v neposlednej miere ošetrovania chorých starých ľudí sú dôležitou súčasťou zdravotníckych činností na všetkých úrovniach.

Táto publikácia prináša množstvo informácii o starom človeku v zdraví i chorobe, ale aj o senioroch ako o populačnej skupine. Vychá­dzajúc zo základného poznania procesov starnutia, pomáha nielen zvládnuť manažment starostlivosti o starého pacienta, ale i pochopiť súvislosti v širšom rozsahu v rovine manažmentu geriatrickej starost­livosti ako celku.

Naliehavosť geriatrie ako problému vystupuje do popredia obzvlášť v kontexte s nákladmi vynakladanými na zdravotníctvo.

Skupina seniorov sa na nich podieľa výraznou mierou. Táto skutočnosť je ešte o to aktuálnejšia, ak si uvedomíme dosah liekovej politiky štátu a poisťovní na pacienta. Rastúci tlak na lekára a limi­tovanie pre­skripcie nútia lekára predpisovať lieky účelne a vyhýbať sa polyprag­mázii. Keď sa chce poctivo a na úrovni doby vyrovnať s týmito požia­davkami, musí disponovať dostatočnými znalosťami najmä z odboru geriatrie, pretože práve seniori tvoria klientelu väčšiny medicínskych odborov, obzvlášť ale odboru všeobecného lekárstva.

Publikácia je rozdelená na štyri časti: na úvodnú, všeobecnú, špeciálnu a záverečnú. Všeobecná časť prináša informácie najmä zo sociálnej gerontológie, teda pohľad na spoločné problémy seniorov ako populačnej skupiny. Špeciálna časť sa delí na dva pododdiely: na geriatrickú syndromológiu a na najčastejšie a najvýznamnejšie klinic­ké jednotky – choroby, ktoré plnia ambulancie lekárov a majú najväčší podiel na chorobnosti a úmrtnosti starších ľudí.

Prepojenie problematiky sociálnej gerontológie a klinickej geron­tológie, čiže geriatrie, odráža reálnu skutočnosť: starostlivosť o cho­rého starého človeka sa nedá riešiť izolovane len z pohľadu klinika a zistenej choroby. Starý človek je multimorbidný, má súčasne niekoľko chronických chorôb a každá z nich má výraznú sociálnu črtu, ktorá ovplyvňuje vznik, priebeh a dôsledky choroby, ovplyvňuje kvalitu života chorého a, samozrejme, i jeho prognózu. Preto pohľad na starého chorého musí byť nutne komplexný a musí ho zachycovať a hodnotiť holisticky, v jeho bio-psycho-sociálnej jednote.

Autori ďakujú vydavateľstvu zdravotníckej literatúry HERBA, s. r. o. v Bratislave za podnet k napísaniu tejto knihy a všetkým sponzorom, ktorých pocho­penie a záujem o geriatrickú problematiku umožnili vydať túto publikáciu. Zvláštne poďakovanie patrí MUDr. Radkovi Menkynovi, vedúcemu redaktorovi vydavateľstva a recenzentovi publikácie, doc. MUDr. Štefanovi Litomerickému, CSc., MUDr. Petrovi Belanovi, CSc. za cenné rady a pripomienky,.a prof. MUDr. Eugenovi Hegyimu, DrSc. za kapitolu Kožné zmeny a choroby kože vo vyššom veku.

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.