Riadenie medicínskych labo­ratórií sa zakladá na rovnakých princí­poch ako riadenie v iných odvetviach. Napriek tomu exis­tujú odlišnosti, ktoré vyplývajú z miestnych podmienok a odliš­ných kultúr riadenia.

Náklady na poskytovanie zdra­votníckej starostlivosti na­rastajú rovnako ako snaha zvý­šiť jej kvalitu a rýchlosť. Na riešenie trojčlenky kvalita – rých­­losť – hospodárnosť nestačí byť len dobrým laboratórnym od­bor­níkom ale dôležité a hlav­né je byť kompetent­ným manažérom.

Laboratórne vyšetrenia sa objednávajú v zdravotníckych za­riade­niach na žiadanku (po­dobne ako lieky na recept). Komuniká­cia medzi žiadateľom a pracoviskom laboratórnej me­dicíny trpí. Na riešenie tohto problému treba zapojiť lídrov (manažér je správca, líder je vodca – manažér spravuje zdra­votnícke zariade­nie, líder sa sústreďuje na ľudské zdroje) na oboch stranách.

Aj u nás už existujú okrem monovalentných a štátnych aj poly­valentné a súkromné zdra­votnícke zariadenia, ktoré majú mnoho spoločného, ale aj mnoho rozdielneho. Všetko je potrebné prediskutovať a pre­myslieť.

Príručka o riadení v labora­tórnej medicíne nadväzuje na diskusie a učebnicu prof. Die­tera Johannesa Vonderschmitta – vedúceho Inštitútu klinickej chémie v Zürichu, na všeobecné zásady riadenia a manaž­mentu, tak ako sa vyučujú na Open Uni­­versity Open Business School v Milton Keynes, na poznatky získané z učebníc Fredericka Kiechleho, Kennetha McClatcheyho i mnohých ďal­ších. Jej ambíciou je prispieť k zvýšeniu kvality, efektívnosti a ekonomiky laboratórnej diag­nostiky.

Predkladaná publikácia má za cieľ byť pomôckou vedúcim, ale aj radovým pracovníkom pracovísk laboratórnej medi­cíny, poslúži však aj zdravotníc­kym pracovníkom, ošetru­júcim lekárom a aj pracovníkom v ad­mi­nistratíve.

Prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA