Prečo vedenie a načo manaž­ment?

Manažment vždy zostane manažmentom, či už pôjde o hotel, banku alebo labora­tórium. Hlavné zásady riadenia sa príliš – pokiaľ ide o rôzne obdobia alebo odvetvia – ne­líšia. Napriek tomu má zmysel analyzovať jednotlivé špecifiká.

V manažmente pracovísk la­boratórnej medicíny existuje hierarchia: vedúci oddelenia – vedúci úseku – hlavná laborant­ka – laborantky. Na každom stupni hierarchie existuje pri­rodzené napätie medzi prí­stupom: urob to sám na strane jednej a prístu­pom: nechaj uro­biť iných na strane druhej. Aktuálnou úlohou je zabezpečiť čo najjednoduchšiu hierar­chic­kú štruktúru, aby sa roz­hod­nutia realizovali tam, kde pre ne existujú optimálne pod­mien­ky.

Pracovisko laboratórnej medi­cíny poskytuje služby

Tieto pracoviská „vyrábajú” výsledky. Napriek tomu jed­noznač­ne – ostatne ako celé zdravotníctvo – patria do sek­tora služieb.

Veľmi výstižne to charakterizuje nemecký výraz „Dienstleistung”: dienen = slúžiť/leisten = podávať výkon.

Pracovná náplň manažéra

Jeho hlavné úlohy sú:

•    plánovať,
•    organizovať,
•    meniť,
•    kontrolovať,
•    viesť.

Úlohy pracoviska laboratórnej medicíny

Majiteľom takéhoto praco­viska môže byť štát, akciová spoločnosť či súkromný vlast­ník. Manažér na základe po­verenia majiteľom okrem od­borných kompetencií preberá aj finančnú zodpovednosť a za­bezpečovanie plnenia odbor­ných úloh – či už v monovalent­nom, alebo polyvalentnom laboratóriu.

Laboratórna medicína využí­va rôzne laboratórne metódy na analýzu biologického materiálu kvôli prevencii, diagnostike a liečbe chorôb. Hlavnou úlo­hou súčasnosti je integrácia a kon­solidácia laboratórnej diagnos­tiky s cieľom zvýšiť efekti­vitu a kvalitu.

Výchova vedúceho pracovníka

Výchova vedúceho pracovní­ka predstavuje citlivú tému. Základné vysokoškolské štú­dium vedúceho pracoviska labo­ratórnej medicíny je v rôz­nych krajinách rôzne a no­­si­te­ľom financovania laboratórnych výkonov je napríklad

•    v Nemecku lekár,
•    vo Francúzsku farmaceut,
•    v USA, Švajčiarsku, Španiel­sku, Taliansku lekár, farma­ceut alebo prírodovedec.

Hoci predpokladom stať sa vedúcim laboratórnym pra­covní­kom je vysokoškolské vzdelanie (na základe čoraz viac har­monizujúcich sylabov), pre úspešné vedenie pracoviska labo­ratórnej medicíny je roz­hodujúce vzdelanie v riadení a osobná angažovanosť.

Na záver treba zdôrazniť, že diagnózu stanovuje ošetrujúci lekár a nie pracovník v pra­covisku laboratórnej medicíny.

Bratislava, 2005

Prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA