Predhovor k 2. vydaniu

V roku 2006 vyšlo v o Vydavateľstve zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o. v Bratislave prvé vydanie odbornej publikácie Vysoký krvný tlak v rámci Malej lekárskej knižnice, ktorá patrí do postgraduálne zameranej edície Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorá je určená pre potreby najmä praktických lekárov a internistov.

Záujem o túto publikáciu však prejavili aj ďalší klinicky zameraní lekári, ďalší odborní pracovníci v zdravotníctve i mimo neho, poslu­cháči lekárskych fakúlt, ba i sestry. Preto sa publikácia rýchlo rozobrala, čo svedčí, okrem iného, aj o závažnosti problematiky, ktorou sa publikácia zaoberá.

Uplynulé roky priniesli aj veľa nových poznatkov o etiológii, patogenéze, diagnostike tejto choroby a jej následkov, ako aj o ich liečbe, ošetrovaní, prevencii. Táto v celom svete a najmä v priemyselne a ekonomicky vyspelých krajinách (medzi ktoré patrí aj Slovensko) rozšírená choroba predstavuje totiž nielen zdravotnícky, ale aj ekonomický a sociálny problém.

Preto sa naše vydavateľstvo obrátilo na autorku prvého vydania MUDr. Vieru Smetanovú, PhD., odbornú pracovníčku I. internej kliniky Nemocnice s poliklinikou akademika Ladislava Dérera, výučbovej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave s prosbou o napísanie druhého, inovovaného a rozšíreného vydania uvedenej publikácie.

MUDr. Viera Smetanová, PhD., známa odborníčka v problematike vysokého krvného tlaku nielen u nás, ale aj v zahraničí, sa s láska­vosťou a ochotou podujala vypracovať rukopis druhého vydania, prinášajúci najnovšie poznatky o tejto chorobe zo sveta i z vlastných skúseností. Dovoľujeme si jej i za jej porozumenie i za mimoriadne kvalitnú spoluprácu vysloviť úprimnú vďaku.

Rukopis posúdil, rovnako ako pri prvom vydaní prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za čo aj jemu patrí naša úprimná vďaka.

Dúfam, že aj druhé, rozšírené a odborne inovované vydanie publikácie Vysoký krvný tlak sa stretne s rovnakým záujmom, najmä klinicky zameraných lekárov, sestier a ďalších odborných pracovníkov zdravotníctva i iných oblastí tak, ako prvé vydanie a že bude dobrou pomôckou pri ich postgraduálnom štúdiu, ako aj v každodennej práci.

Bratislava 2010

MUDr. R. Menkyna