AnémieZoznam skratiek

Predhovor k 1. vydaniu

Úvod

1 Fyziológia a patofyziológia erytropoézy

1.1 Fylogenéza a ontogenéza
1.2 Vývoj krviniek
1.2.1 Železo v kostnej dreni
1.2.2 Vývojové štádia erytrocytov
1.2.3 Patologické zmeny vo vývoji erytrocytov
1.3 Fyziológia a morfológia erytrocytov
1.4 Regulácia erytropoézy
1.4.1 Erytropoetín
1.5 Starnutie a zánik erytrocytov


Internetový obchod ShopHerba


2 Definície a klasifikácie anémií

3 Metabolizmus železa

3.1 Vstrebávanie a spracovanie železa v organizme
3.2 Preťaženie organizmu železom

4 Anémie z poruchy krvotvorby

4.1 Anémie z poruchy proliferácie a diferenciácie
4.1.1 Izolovaná aplázia erytropoézy (anémia „pure red cell“)
4.1.1.1 Vrodená izolovaná aplázia erytropoézy (Diamondova-Blackfanova anémia)
4.1.1.2 Prechodná aplastická kríza
4.1.1.3 Získaná izolovaná aplázia erytropoézy
4.1.2 Aplastická anémia
4.1.2.1 Fanconiho anémia
4.1.2.2 Získaná aplastická anémia
4.1.3 Kongenitálne dyserytropoetické anémie
4.2 Porucha syntézy hému
4.2.1 Anémie z nedostatku železa
4.2.2 Sideroblastové anémie
4.3. Porucha syntézy dezoxyribonukleovej kyseliny
4.3.1 Anémia z nedostatku vitamínu B12
4.3.2 Anémia z nedostatku kyseliny listovej
4.3.3 Iné megaloblastové anémie
4.4. Porucha syntézy globínu (hemoglobinopatie)
4.4.1 Hemoglobín a jeho štrukturálne a funkčné poruchy
4.4.2 Beta-talasémie
4.4.3 Alfa-talasémie
4.4.4 Kosáčiková anémia
4.4.5 Hemoglobín C,D,E
4.4.6 Hemoglobinopatie vyvolané nestabilnými hemoglobínmi
4.4.7 Methemoglobinémia

5 Anémie zo zvýšenej deštrukcie erytrocytov

5.1 Korpuskulárne hemolytické anémie (vrodené)
5.1.1 Defekty membrány erytrocytov (membránopatie)
5.1.1.1 Zloženie a funkcia erytrocytovej membrány
5.1.1.2 Hereditárna sférocytóza, eliptocytóza, pyropoikilocytóza,, akantocytóza, stomatocytóza
5.1.2 Defekty enzýmov erytrocytov (enzýmopatie)
5.1.2.1 Deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy
5.1.2.2 Deficit pyruvátkinázy
5.1.3 Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria
5.2 Extrakorpuskulárne hemolytické anémie (získané)
5.2.1 Imunitné hemolytické anémie s autoprotilátkami
5.2.1.1 Autoimunitná hemolytická anémia s tepelnými protilátkami (AIHA)
5.2.1.2 Autoimunitná hemolytická anémia s chladovými protilátkami
5.2.1.3 Paroxyzmálna chladová hemoglobinúria
5.2.1.4 Polieková hemolytická anémia        
5.2.1.5 Sekundárne imunitné hemolytické anémie
5.2.2 Imunitné hemolytické anémie s aloprotilátkami
5.2.2.1 Akútna intravaskulárna potransfúzna reakcia
5.2.2.2 Neskorá potransfúzna reakcia
5.2.2.3 Hemolytická choroba novorodencov (HCHN)
5.2.3 Neimunitné hemolytické anémie z mikroangiopatických príčin (MAHA)
5.2.3.1 Hemolyticko-uremický syndróm (HUS)
5.2.3.2 Trombotická trombocytopenická purpura (TTP)
5.2.3.3 Syndróm z hemolýzy erytrocytov, zvýšených pečeňových enzýmov a zníženého  počtu trombocytov (HELLP syndróm)
5.2.3.4 Hemolytická anémia pri disseminovanej malígnej chorobe
5.2.4 Neimunitné hemolytické anémie z infekčných príčin
5.2.5 Neimunitné hemolytické anémie z fyzikálnych a chemických príčin

6 Anémie zo straty krvi

6.1 Posthemoragická anémia

7 Anémie multifaktoriálne zo združených príčin

7.1 Anémia pri chronických chorobách
7.2 Anémia pri chronických chorobách obličiek
7.3 Anémia pri hepatopatii
7.4 Anémia pri endokrinných chorobách
7.5 Anémie pri reumatických chorobách
7.6 Anémie z infiltrácie kostnej drene nádorovým procesom
7.7 Anémie nutričné
7.8 Anémie v gravidite

8 Laboratórne vyšetrenia

8.1 Hematologické laboratórne vyšetrenia
8.2 Imunohematologické vyšetrenia
8.3. Príspevok molekulovej genetiky k diagnostike anémií. MUDr. Pavol Babušík
8.4 Algoritmus pre diagnostiku anémií
8.5 Normálne hodnoty základného krvného obrazu u dospelého
8.6 Normálne hodnoty krvného obrazu u detí

Obrázková príloha

Použitá literatúra

Register