ProtetikaDo obchodu Shopherba

Predslov        9

Úvod        11

1  História ortopedickej protetiky        13

1.1  Historické míľniky v starostlivosti o telesne postihnutých        13
1.2  Z histórie protézovania amputovaných        13
1.3  Z histórie kalceotiky        15
1.4  Z histórie ortotiky        17
1.5  Vývoj starostlivosti o telesne postihnutých na Slovensku a v Čechách         17

2  Ortotika – všeobecná časť        21

2.1  Definícia a rozdelenie odboru        21
2.2  Základná terminológia a kritériá rozdelenia ortéz        22
Príklady využitia základných korekčných mechanizmov ortéz z aspektu biomechaniky        23
K názvosloviu ortéz        24
K spôsobu odberov merných podkladov        26
2.3  Možnosti a limity reálneho využitia ortéz         26

3  Ortotika – špeciálna časť        29

3.1  Ortotika trupu        29
3.1.1  Klinické hodnotenie postavenia panvy a končatín        29
3.1.1.1  Orientačné klinické hodnotenie držania tela        29
3.1.1.2  Hodnotenie odchýlok v postavení panvy         30
3.1.1.3  Odchýlky od fyziologického postavenia panvy a dolných končatín        31
3.1.2  Kritériá rozdelenia trupových ortéz         35
3.1.2.1  Delenie trupových ortéz z hľadiska topiky         35
3.1.2.2  Delenie trupových ortéz z hľadiska interakcie ortéza – používateľ        35
3.1.2.3  Delenie trupových ortéz z hľadiska časovania ortézoterapie         35
3.1.2.4  Delenie trupových ortéz z hľadiska základného biomechanického korekčného pôsobenia na chrbticu a trup        36
3.1.2.5  Delenie trupových ortéz podľa spôsobu odberu merných podkladov         38
3.1.3  Aplikácia ortéz podľa topiky a postihnutia        39
3.1.3.1  Krčné ortézy CO         40
3.1.3.2 Hrudníkové ortézy         44
3.1.3.3  Driekové ortézy        73
3.1.3.4 Najčastejšie indikačné úskalia v ortotike trupu         76
3.2  Ortotika hornej končatiny        77
3.2.1  Delenie ortéz hornej končatiny podľa topiky        78
3.2.1.1  Ortézy ruky a prstov (WHO)        78
3.2.1.2  Ortézy predlaktia, lakťa a ramena (EWHO)        81
3.2.1.3  Ortézy ramenného kĺbu (SO)        83
3.2.1.4  Ortéza ramenného pletenca         84
3.2.1.5  Ortézy celej hornej končatiny         84
3.3  Ortotika dolnej končatiny        85
3.3.1  Delenie ortéz dolnej končatiny podľa topiky        86
3.3.1.1  Ortézy nohy a prstov (FO)        86
3.3.1.2  Ortézy nohy a členka (AFO)        87
3.3.1.3  Ortézy predkolenia (AFO)        93
3.3.1.4  Kolenné ortézy (KO)        94
3.3.1.5  Ortézy stehnové         102
3.3.1.6  Ortézy bedrového kĺbu (HO)        103

4  Ortézoterapia neuromuskulárnych ochorení        109

4.1  Špecifiká ortézoterapie neuromuskulárnych ochorení        109
4.1.1  Prehľad možností pri ortézoterapii neuromuskulárnych ochorení        109
4.1.2  Ortézoterapia pri DMO a neprogresívnych neuromuskulárnych ochoreniach        115
4.1.2.1  Ortotické ovplyvnenie detskej mozgovej obrny        115
4.1.2.2  Ortotické ovplyvnenie spinálnych dysrafií         119
4.1.2.3  Ortézoterapia pri progresívnych neuromuskulárnych ochoreniach        121

5  Ortopedické vložky a ortopedická obuv – kalceotika        123

5.1  Ortopedické vložky a možnosti ich využitia        123
5.1.1  Delenie ortopedických vložiek         123
5.1.2  Základné komponenty ortopedických vložiek a ich funkcia        124
5.1.3  Hodnotenie plantogramu podľa Godunova        126
5.1.4  Ortopedické vložky v liečbe deformít nohy        127
Ortopedické vložky v liečbe plochonožia dieťaťa        127
Ortopedické vložky v liečbe dospelej plochej nohy        128
Ortopedické vložky v liečbe priečneho plochonožia        129
Ortopedické vložky v liečbe pes varus        130
Ortopedické vložky v liečbe najčastejších deformít nohy        130
Ortopedické vložky pri korekcii rozdielu v dĺžke končatín        130
5.2  Ortopedická obuv        131
5.2.1 Delenie obuvi         131
5.2.2  Základné komponenty obuvi, ich vlastnosti a využitie v kalceotike        132
5.2.3  Ciele kalceotického ošetrenia podľa závažnosti postihnutia nohy        136
5.2.4  Základné konštrukčné požiadavky na ortopedickú obuv        136
5.2.5  Kalceotické riešenia pri najčastejších deformitách nohy        137
5.2.6  Bolestivé stavy v oblasti päty        140
5.2.7  Kalceotické ošetrenie afekcií v členkovom kĺbe        141
5.2.8  Kalceotické ošetrenie afekcií v bedrovom kĺbe, kolennom kĺbe a chrbtici        141
5.2.9  Kalceotické ošetrenie diabetickej nohy        141
5.2.10  Kalceotické ošetrenie následkov neurologických postihnutí        142
5.2.10.1  Kalceotické ošetrenie rozdielov v dĺžke končatín        143
5.2.11  Zásady správneho obúvania detí        144

Zoznam literatúry        147

Zoznam zdrojov obrázkov        148