Sumár, Summary, Lebenslauf, Résumé

Milan Lehký, HerbaSumár

Milan Lehký

Narodený 21. 7. 1925 vo Veľkých Kozmálovciach, okres Levice
V rokoch 1949 – 1953 študoval odbor farmácie na Lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave (PhMr – Pharmacia magister)
V rokoch 1953 – 1956 vedúci klinického oddelenia Slovakofarmy, n.p. Hlohovec
V rokoch 1956 – 1958 odborný pracovník Laboratória pre kontrolu liečiv, Medika Bratislava
V rokoch 1958 – 1969 pedagóg Katedry farmácie Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov Bratislava
V roku 1969 založil a stal sa vedúcim Katedry lekárenstva Inštitútu pre lekárov a farmaceutov, Bratislava
V roku 1970 doktor prírodovedy (RNDr – rerum naturalium doctor)
V rokoch 1970 – 1978 vedúci Katedry farmaceutických laborantov
V rokoch 1970 – 1991 predseda Sekcie lekárenstva Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Bratislava
V roku 1972 založil tradíciu lekárnických dní Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
V roku 1975 habilitácia na docenta galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
V rokoch 1980 – 1991 hlavný odborník pre lekárenstvo Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
V roku 1991 odchod do dôchodku
V roku 1992 založil vydavateľstvo Herba, spol. s r.o., Bratislava
V rokoch 1992 – 2007  konateľ a riaditeľ vydavateľstva
V roku 1974  – 1990 koncipoval a prednášal predmet Klinická farmácia na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
V rokoch 1997 – 2004 editor a vydavateľ Slovenského liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu

Autor alebo spoluautor 65 pôvodných vedeckých experimentálnych prác a knižných publikácií: Nežiaduce účinky liečiv, Materia Pharmaceutica
Odborník v oblasti analýzy a hodnotenia liekov, biologickej dostupnosti liečiv, problematiky riadenia lekárenstva a sociálnej farmácie


Summary

Milan Lehký

born on 21st  July 1925, in Veľké Kozmálovce,  district Levice
l949 – 1953,  he studied specialization Pharmacy at  Medical Faculty of Comenius University,  Bratislava  (PhMr – Pharmaciae magister)
1953 – 1956, chief manager of Clinical Division of Slovakofarma concern, Hlohovec
1956 – 1958,  specialist of the Laboratory for  Drug Control, Medica Bratislava
1958 – 1969, teacher of the Department of Pharmacy of  Slovak Institute for Postgraduate Education of Physicians and Pharmacists, Bratislava
1969, he established  and then led the Department of Pharmacy  of  (Slovak) Institute for Postgraduate Education (of Physicians and Pharmacists),  Bratislava
1970, he earned his doctoral degree   (RNDr – rerum naturalium doctor)
1970 – 1978, chairman of the Department of Pharmaceutical Laboratorians
1970 – 1991, president of the Department of Pharmacy of the Slovak Pharmaceutical Association, Bratislava
1972, he established  tradition of Pharmacy Days of  the Slovak Pharmaceutical Association
1975, habilitation for Lecturer of Galenic Pharmacy of Faculty of Pharmacy, Comenius University in   Bratislava
1980 – 1991, chief expert for Pharmacy of Ministry of Health of Slovak Republic
1991, retirement
1992, he established Herba Publishing House, Ltd., Bratislava
1992 – 2007, director and dealer of the Publishing House Herba
1974  – 1990, Lecturer of the  subject Clinical Pharmacology at the Faculty of Pharmacy of Comenius University in   Bratislava
1997 – 2004, editor and publisher of the Slovak Pharmacopoeia and the Slovak Pharmaceutical Codex

Author and co-author of  65 original research papers and printed publications: Nežiaduce účinky liečiv (Unfavourable Side Effects of Drugs), Materia Pharmaceutica (Pharmaceutical Substances)
Expert in the field of drugs analysis and evaluation, of biological availability of drugs,  of pharmacy management and social pharmacy


Lebenslauf

Milan Lehký

Geboren am 21. Juli 1925 in Veľké Kozmálovce, Bezirk Levice
In den Jahren 1949 - 1953 studierte Pharmazie an der Medizinischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava
In den Jahren 1953 -1956 Leiter der Klinischen Abteilung Slovakofarma, nationales Unternehmen Hlohovec
In den Jahren 1956 - 1958 Wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Kontrolle der Medikamente ,  Medic Bratislava
In den Jahren 1958 - 1969 Pädagoge der Pharmazieabteilung des Slowakischen Institutes für  Umschulung der Ärzte und Apotheker Bratislava
Im Jahre 1969 gründete und wurde Leiter der Abteilung des Institutes für pharmazeutische Dienstleistungen für Ärzte und Apotheker, Bratislava
Im Jahr 1970, Doktor der Naturwissenschaften (RNDr. - Rerum naturalium Doctor)
In den Jahren 1970 - 1978 Leiter der Abteilung für Pharmalaboranten
In den Jahren 1970 - 1991 Vorsitzende der Pharmaziesektion für  Slowakische Pharmazieschaft, Bratislava
Im Jahr 1972 gründete die Tradition der Apotheker Tage der Slowakische Pharmazieschaft
Im Jahr 1975 wurde die Dozenthabilitation der galenischer Pharmazie an der  Fakultät fur Pharmazie der  Comenius Universität in Bratislava
In den Jahren 1980 - 1991, Hauptfachmann für pharmazeutische Gesundheitsministerium der Slowakischen Republik
1991 Ruhestand
Im Jahr 1992 gründete den Verlag Herba, GmbH Bratislava
In den Jahren 1992 - 2007 Geschäftsführer und Direktor des Verlages
In den Jahren 1974 - 1990 wurde konzipiert und dozierte zum Thema Klinische Pharmazie an der  Fakultät für Pharmazie der  Comenius-Universität in Bratislava
In den Jahren 1997 - 2004 Redakteur und Herausgeber  des Slowakischen Arzneibuches und des Slowakischen  Pharmazie Kodex
Verfasser bzw. Mitverfasser von 65 wissenschaftlichen ursprünglichen experimentellen Arbeiten und Bücher:
Unerwünschte Wirkungen von Medikamenten,  Materia Pharmaceutica,
Experte in der Analyse und Bewertung von Arzneimitteln, die Bioverfügbarkeit von Medikamenten, der Fuhrungsproblematik im Zusammenhang mit pharmazeutischen Dienstleistungen und soziale Apotheke


Résumé

Milan Lehký

Né le 21. 7. 1925  Veľké Kozmálovce, Levice
• De 1949 - 1953, il a étudié la pharmacie  la faculté de médecine de l'Université Comenius  Bratislava (PhMr - Pharmacia magister)
• Entre 1953 - 1956 Chef du département clinique Slovakofarma, n.p. Hlohovec
• En 1956 - 1958 Chercheur du Laboratoire pour le contrôle des drogues, medika Bratislava
• En 1958 - 1969 Éducateur – Département de pharmacie de l'Institut Slovaque pour le recyclage des médecins et pharmaciens, Bratislava
• A partir de 1969, il a fondé et est devenu chef du département de l'Institut des services pharmaceutiques pour les médecins et les pharmaciens, Bratislava
• En 1970, docteur s sciences (RNDr. – Rerum Naturalium Doctor)
• En 1970 - 1978 Chef du département de laboratoire pharmaceutique
• En 1970 - 1991 Président de la Section des services pharmaceutiques dans la societé pharmacuetique Slovaque, Bratislava
• En 1972 il a fondé la tradition des jours apothicaire de la Societé pharma­ceutique Slovaque
• En 1975, habilitation -  professeur agrégé de Pharmacie Galénique, faculté de pharmacie, Université Comenius  Bratislava
• En 1980 - 1991 expert principal pour la pharmacie du ministre de la Santé de la République slovaque
• En 1991, parti pour la retraite
• En 1992, il a fondé l'édition Herba, spol. s.r.o., Bratislava
• En 1992 - 2007 Directeur général et éditeur
• Dans la période de 1974 - 1990 conçu et donné des conférences sur le thme de pharmacie clinique dans la Faculté de pharmacie de l'Université Comenius  Bratislava
• En 1997 - 2004 rédacteur en chef et éditeur de la Pharmacopée Slovaque et le Codex pharmaceutique Slovaque

Auteur ou co-auteur de 65 ouvrages scientifiques expérimentaux originaux et publications de livres: Effets indésirables des médicaments, Materia Pharmaceutica
Expert dans l'analyse et l'évaluation des médicaments, la biodisponibilité de médicaments, les problmes liés aux services pharmaceutiques et de la pharmacie sociale