Magdaléna Fulmeková - Prológ

Motto
Pharmacia medicinae soror, non ancilla
Farmácia nie je medicíne služka, ale družka.
                Historická pravda


V septembri roku 1977 na Katedru farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (KFCh FaF UK) v Bratislave nastúpila na miesto vedeckej pracovníčky na § 18 promovaná farmaceutka slečna Magdaléna Horňáčková. Bola pridelená na oddelenie syntézy liečiv k doc. RNDr. PhMr. Rudolfovi Medveckému, CSc. (1929 – 2021). U neho začala pracovať na príprave amidov a tioamidov kyseliny 4-chinolínkarboxylovej ako potenciálnych antituberkulotík. Keďže ja som už vtedy pracoval v susednom laboratóriu na problematike syntézy nových lokálnych anestetík, mali sme možnosť takmer každodenne sa stretávať a diskutovať o problémoch našich syntéz a o aktuálnom dianí na FaF UK. Mával som s ňou i praktické cvičenia z prípravy chemických liečiv v 3. ročníku FaF UK.

Postupne som si u nej všimol, že je veľmi cieľavedomá, pracovitá a obetavá, čo boli a sú podľa mňa vlastnosti a predpoklady pre úspešnú dráhu vysokoškolského učiteľa.
Som hrdý na to, že sa mi dostalo takej pocty, že som mal tú česť oceniť na IX. zjazde Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý sa konal roku 2014 v Bratislave, pani doc. RNDr. Magdalénu Fulmekovú, CSc., rodenú Horňáčkovú, diplomom a titulom „Čestná členka SFS“, čo je najvyšším ocenením tejto našej vedeckej a odbornej spoločnosti.
Táto biografia podáva stručný obraz o tom, čo sa odohralo medzi týmito dvoma časovými medzníkmi v jej živote a práci.

Dr.h.c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,
 čestný prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
 Bratislava