Motto
Všetko šťastie závisí na odvahe a práci
Blaise Pascal (1623 – 1662)


Cieľom tohto skromného diela, biografie o živote a diele pani prof. RNDr. PhMr. Magdy Márie Šaršúnovej, DrSc., nie je stvoriť z nej celebritu alebo ikonu - aj keď by si to svojou prácou zaslúžila a ona ňou fakticky bola, ale naším cieľom je objasniť, prečo a ako sa stala prvou dámou kontroly liečiv u nás.


Priznám sa, že už ako študent Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave som v období 1962 – 1967 rád navštevoval jej vybrané prednášky zo separačných metód.
Ako interný vedecký ašpirant FaF UK (1967 – 1970) som mnoho získal z jej vystupovaní na pracovných dňoch Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti v Bratislave.
Bližšie som ju však spoznal až keď som sa stal funkcionárom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) a členom výboru jej Sekcie farmaceutickej chémie SFS, najmä keď sa začali organizovať dnes už tradičné konferencie Syntéza a analýza liečiv (SAL) a neskoršie sympóziá Syntéza a analýzy liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie. Boli to podujatia, na ktorých sa dlhú dobu podieľala ako členka ich prípravných výborov, ale najmä ako častá prednášateľka.
Neskôr sa jej hlavné knižné diela – najmä monografie o chromatografii  na tenkej vrstve (TLC) a vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografii (HPLC) – stali dôležitými pomôckami pre moju vedecko výskumnú prácu.
Kontrola liečiv a liekov tvorí neoddeliteľnú a integrálnu súčasť farmaceutickej chémie, ktorá je profilovou disciplínou farmaceutického štúdia zaoberajúcou sa štúdiom liečiv prírodného alebo syntetického pôvodu a štúdiom vzťahov medzi chemickou štruktúrou molekulových deskriptorov a farmakologickým účinkom, ktorý vyúsťuje do predikcií a projekcií nových liečiv.
Liečivá a lieky, ak sa majú využívať v humánnej a veterinárnej medicíne v terapeutickej praxi, musia byť kvalitné, bezpečné a účinné. Ak majú byť zaručené u nich tieto základné a principiálne požiadavky, musia sa kontrolovať na všetkých úrovniach ich vývoja, výskumu a využitia v praxi.
A práve tomuto procesu sa celý svoj profesionálny život pani profesorka venovala.


Dr.h.c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
Čestný prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
Bratislava


Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby