Magda Mária Šaršúnová - Rodisko, rodičia a štúdium

Magda Mária Šaršúnová sa narodila 13. 9. 1920 v Trenčíne v rodine manželov RNDr. PhMr. Pavla Tofflera (1889 – 1945) a Márie Hochfelderovej – Horovej (1896 – 1983).
Jej otec Pavel Toffler pochádzal z Gelnice, kde bol jeho otec obchodníkom s drobným tovarom a vyznával židovské náboženstvo. Bol jedným z deviatich detí, rodina nebola bohatá a otec ich preto cieľavedome vychovával a orientoval k úcte k práci a ku vzdelaniu.

Pavel Toffler po skončení strednej školy a povinnej praxe v lekárni vyštudoval farmáciu na univerzite v Budapešti, promoval s vyznamenaním a stal sa jeden z troch prvých magistrov farmácie Slovákov, ktorým sa po promócii umožnilo pokračovať v ďalšom štúdiu. Študoval na Prírodovedeckej fakulte v Budapešti, kde získal titul doktora prírodovedy, RNDr.
V roku 1919 sa oženil s Máriou Hochfelderovou – Horovou, ktorá pochádzala z Vysokej nad Kysucou a usadili sa v Trenčíne.
V roku 1921 sa RNDr. PhMr. Pavel Toffler stal spoločníkom účastinnej spoločnosti Považskej chemickej továrne v Žiline.
V roku 1922 zakúpil spolu s Jánom Halašom právo prevádzkovať lekáreň, prenajali si priestory od piaristov a založili známu Lekáreň U sv. Ducha v Trenčíne. Po čase v nej začali vyrábať aj vlastné prípravky, ktoré sa stali známe, ako boli Tatra francovka, žalúdočné kvapky, Ideál krém a neskôr založili firmu Urania.
Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) od roku 2003 udeľuje na jeho počesť – po ňom pomenovanú Medailu PhMr. Jána Halašu.

Keď bol založený Spolok lekárnikov Slovenska, Pavel Toffler sa stal jeho členom a zakrátko regionálnym predsedom za Trenčiansku župu. Okrem toho vykonával funkciu znalca okresnej zdravotnej rady v Trenčíne. Svoje široké a rozsiahle odborné schopnosti veľmi účinne využíval aj ako expert pre oblasť lekárnictva, aj ako člen Daňovej odvolacej komisie pri Ministerstve financií v Bratislave.
História jeho života dokazuje, že nikdy nezabudol, že pochádzal zo skromných pomerov a ako aj on sám často spomínal “vyštudoval som na konskej saláme.” A preto akonáhle mu to finančné pomery umožnili, platil každý rok štúdium farmácie jednému študentovi a viacerí študenti sa v jeho rodine aj príležitostne stravovali. Finančne podporoval aj svoje dve sestry.
Bol lekárnik telom i dušou. Na každej svojej služobnej ceste nezabudol navštíviť lekáreň v mieste svojho pobytu a porozprávať sa s kolegami o aktuálnych problémoch, ktoré potom tlmočil do organizácií, v ktorých bol funkcionár. Ako človek bol veľmi obľúbený pre svoju milú povahu.
V roku 1920 sa manželom Tofflerovým narodila dcéra Magda Mária a v roku 1924 syn Ivan.

V roku 1944 sa RNDr. Pavel Toffler aktívne zapojil do príprav Slovenského národného povstania a po jeho vypuknutí spolupracoval s Milanom Polákom a s generálmi Rudolfom Viestom a Mikulášom Ferjenčíkom. Do lekárne
U sv. Ducha v Trenčíne pravidelne chodili partizáni pre lieky a zdravotnícky materiál. Túto situáciu udal na gestapo spolužiak jeho syna Ivana a na základe toho dr. Tofflera aj s manželkou gestapo zatklo. Väznili ich najprv v Trenčíne na Sihoti, odkiaľ ich previezli do Terezína a potom do Osvienčinu. Tu sa ich cesty rozdelili. Dr. Tofflera deportovali do Oranienburgu a na ceste, ktorá vošla do histórie ako pochod smrti, bol v januári 1945 fašistami zastrelený. Manželku Máriu odviezli do koncentračného tábora, kde ostala do konca vojny. Vďaka jednej spoluväzenkyni prežila, vrátila sa na Slovensko a pracovala ako lekárenská laborantka. Zomrela 27. 8. 1983 v Bratislave
RNDr. Pavel Toffler sa po vojne stal nositeľom ocenenia K 255 In memoriam, ktoré zdedil jeho syn Ivan.

Pri zabezpečovaní liekov a obväzového materiálu pre partizánov v SNP pomáhala svojim rodičom aj ich dcéra Magda. Za túto činnosť bola v septembri 1944 krátkodobo väznená na Krajskom súde v Bratislave.
Magda Tofflerová navštevovala základnú školu (1926 – 1930) vo svojom rodisku. Kedže bola výborná žiačka, pokračovala v štúdiu na Štátnom reálnom slovenskom gymnáziu v Trenčíne (1930 – 1939), kde 19. 5. 1939 zmaturovala s vyznamenaním. Následne absolvovala lekárenskú prax v lekárni Urania v Bratislave (1939 – 1940) a po nej sa stala študentkou študijného odboru farmácie na Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity (LF SU) v Bratislave (1940 – 1943).
V roku 1943 bola promovaná na magistru farmácie – PhMr. Spolu s ňou 2. júla 1943 promovali aj Berta Izáková z Modry, Ester Pešková z Bratislavy a Anton Suchár z Prešova.
Po promócii sa vydala za spolužiaka Antona Suchára a v roku 1945 sa jej narodila dcéra Ľubica.

Magda Tofflerová v období rokov 1943 – 1945 študovala na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, kde promovala 7. 9. 1945.
Po absolvovaní PrF SU dňa 27. 6. 1946 predložila dizertáciu s názvom: Kvantitatívne delenie katiónov horčíka od katiónov sodíka a draslíka, ktorú vypracovala pod vedením prof. dr. Františka Valentína. Rigoróznu skúšku z botaniky vykonala dňa 27. 6. 1946 s prospechom vyznamenaná a analytickej chémie a všeobecnej chémie anorganickej dňa 20. 12. 1946 s prospechom vyznamenaná.

Na základe tohto bola 30. 6. 1947 promovaná na doktorku prírodovedy, RNDr. Jej promótorom bol prof. PhDr. Dionýz Ilkovič. Promovaná bola spolu s Vojtechom Jozefom Kellöm a Michalom Kumorovitzom.