Organizácia štátnej správy

1    Organizácia štátnej správy v oblasti sociálnej práce        7
1.1    Orgány štátnej správy        7
1.1.1    Ministerstvo práce sociálnych vecí  a rodiny         7
1.1.2    Orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou          8
1.1.3    Miestne orgány štátnej správy        9


Internetový obchod ShopHerba


2    Ostatné organizácie a zariadenia ministerstva        11
2.1    Rozpočtové organizácie        11
2.2    Príspevkové organizácie        13

2.3    Akciové spoločnosti        15
2.4    Verejnoprávna inštitúcia        15
2.5    Zariadenia a poskytovatelia v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR a územnej samosprávy poskytujúce sociálne služby         15

 


3    Právna úprava výkonu štátnej správy v oblasti sociálnej práce        17
3.1    Štátna správa v oblasti sociálnych vecí a rodiny        17
3.2    Štátna správa v oblasti pomoci v hmotnej núdzi        18
3.3    Štátna správa v oblasti služieb zamestnanosti        19
3.4    Štátna správa v oblasti inšpekcie práce        25
3.5    Štátna správa v oblasti sociálnych služieb         26
3.5.1    Konanie vo veciach sociálnych služieb        32
3.6    Štátna správa v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately        33
3.6.1    Organizácia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately        33
3.6.2    Konanie vo veciach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately        39
3.7    Štátna správa v oblasti penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti         39


4    Správne konanie a zákon č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok)        41

4.1    Správne konanie        41
4.2    Rozhodovacie procesy vo verejnej správe        41
4.3    Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní        43
4.3.1    Základné zásady správneho konania        43
4.3.2    Príslušnosť v správnom konaní        46
4.3.3    Vylúčenie zamestnancov alebo členov správneho orgánu        47
4.3.4    Účastník konania a zúčastnená osoba        48
4.3.5    Zastupovanie v správnom konaní        49
4.3.6    Priebeh konania        50
4.3.7    Zabezpečenie priebehu a účelu správneho konania        55
4.3.8    Rozhodnutie – ukončenie správneho konania        56
4.3.9    Opravné prostriedky        59
4.3.10    Výkon rozhodnutí        65


5    Vybrané príklady rozhodnutí  z praxe sociálnej práce        67


Literatúra        76