proglas-1998

47 P R O G L A S druhú BoÏskú osobu) a dole je Svät˘ Duch, ako o tom pútavo pí‰e Titus Kolník v ‰túdii IKONOGRAFIA, DATOVANIE A KULTÚRNO-HISTORICK¯ V¯ZNAM ENKOLPIÓNU Z VEªKEJ MAâE (Slovenská archeológia, 1994, ã. 1, s. 125-123). V súvislosti so Sv. TROJICOU zvolil Kon‰tantín Filozof i ver‰, uÏ spomínan˘ TRIMETER, ãiÏe TROJMIERU, tri dvojstopy, z nich kaÏdá stopa má dve slabiky. Akoby uÏ samo metrum ver‰a troma ‰tvoricami slabík naznaãovalo jednak Sv. TROJICU a ‰tvorkou ‰tyri ramená KRÍÎA, znaku SPÁSY a samého ukriÏovania KRISTA. A do TROJICE trojit˘ch anafor (básnick˘ch figúr opakujúcich na zaãiatku ver‰ov to isté slovo), vyznaãen˘ch spojkou „I“, slovesom SLY·ITE (v preklade „POâUJTE“) a podstatn˘m slovom „SLOVO“ (vo ver‰och 19-27) zasadil Kon‰tantín ìal‰iu básnickú figúru, tzv. PARONOMÁZIU (spojenie dvoch slov so spoloãn˘m KORE≈OM), a to SLOVIENI-SLOVO, ktorou akoby odvodzoval pôvod Slovienov od SLOVA (od Krista) a videl v slovienskom národe nov˘ „vyvolen˘ ºud BoÏí“. Naozaj, kompozícia, ãiÏe umelecká stavba Proglasu, je súmerateºná s najdokonalej‰ími básnick˘mi skladbami sveta. Záverom o muÏovi, ktor˘ stále miloval MúdrosÈ, môÏeme povedaÈ to, ão vlastne dávno o Àom povedal tzv. mních Chrabr (pravdepodobne sv. Naum, Ïiak Cyrila a Metoda): „AkÏe sa op˘ta‰ ..., kto vám písmená utvoril alebo knihy preloÏil a v ktor˘ ãas, to v‰etci budú vedieÈ a odpovedajúc rieknu: svät˘ Kon‰tantín Filozof, naz˘van˘ Cyril ... Tak˘ um, bratia, Boh daroval Slovienom.“ Bratislava, 20. júla 1995

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==