proglas-1998

6 K O N ‰ T A N T Í N F I L O Z O F P R E D S L O V K P RO G L A S U Keì sv. Cyril a Metod pri svojom príchode na Veºkú Moravu roku 863 priniesli dar Svätého písma, Cirkev mala uÏ za sebou stároãia Ïivota z tohto BoÏieho slova. V ·panielsku mala okolo tridsaÈ diecéz, v Gallii rovnaké mnoÏstvo. V Británii a v Írsku zapustila Cirkev uÏ hlboké korene. V Nemecku pôsobili poÏehnane írski misionári – sv. Kolumbán a sv. Bonifác. Hoci Taliansko bolo niãené gótskymi vojnami, Rím ostával duchovn˘m stredom sveta. No Carihrad bol omnoho väã‰í, mal vojská a bohatstvo, staviteºov a umelcov a najmä ‰koly v‰etk˘ch odvetví, aj filozofiu a teológiu. Vládla tu bohatá tradícia vzdelanosti. Do gréckej literatúry patrili po Tukydidovi a Platónovi aj sv. Atanáz, Ján Zlatoústy a Bazil, ktorí ‰tudovali v Aténach i v Carihrade. Na západe pôsobili uÏ dlho svojím dielom sv. Irenej z Lyonu v Gallii, Hieronym, Augustín a synovia sv. Benedikta. Cez Karola Veºkého prenikla k nám kultúra Západu. A cez sv. Cyrila a Metoda sa k nám dostalo bohatstvo V˘chodu z Carihradu. Keì sv. Cyril a Metod priná‰ali na Veºkú Moravu staroslovienske písmo a darovali na‰im predkom preklad Starého i Nového zákona, vedeli, ak˘ poklad nám darujú. My sme dnes zavaºovaní tisícami kníh, z ktor˘ch mnohé sú bezcenné, bez oÏivujúcej my‰lienky, alebo ponúkajú len byºky a bledé stopy múdrosti. Pred stároãiami si ºudia ctili jednu knihu nad v‰etky poklady sveta. Nazvali ju Knihou - Bibliou. V nej nachádzali zhustenú múdrosÈ Ïivota. Ctili si v nej knihu silnú a iskriacu hæbkou my‰lienok, jedineãnú v celej svetovej literatúre, ktorá formovala Ïivot národov a ich kultúru. Cirkev kládla Sv. písmo na oltár ako BoÏie slovo. Na Písmo sa skladali slávnostné prísahy. Táto úcta trvá stále dodnes. Keì sa ãíta v chrámoch evanjelium, veriaci z úcty povstanú, kÀaz ho ãíta uprostred horiacich sviec a uprostred vonného tymiánu. Po preãítaní evanjelium pobozká. Vo viere Cirkvi cez Písmo hovorí sám Kristus. Láska k Písmu je láskou k Nemu. Preto najvzácnej‰ie dary prírody a schopnosti umelcov slúÏili od pradávna na oslavu Písma. Jeho text bol písan˘ na najjemnej‰om pergamene, krásnym ozdobn˘m písmom, ãasto zlatou a striebornou farbou. Mená JeÏi‰ a Boh boli písané ãasto zlatom. Úctu a lásku k Písmu prezrádzali aj prekrásne väzby kódexov, ozdobené slonovou kosÈou a drah˘mi kameÀmi. Keì sv. Cyril a Metod mali preloÏen˘ Nov˘ zákon, najmä evanjeliá, pravdepodobne sv. Cyril, ãiÏe Kon‰tantín Filozof, uviedol toto veºdielo ducha celkom osobne tzv. „Proglasom“. Je to „Predslov k svätému evanjeliu“ – krásna báseÀ, literárny skvost na samom zaãiatku na‰ej kultúry. JÁN CHRYZOSTOM KARDINÁL KOREC biskup Nitrianskej diecézy na Slovensku, najstar‰ej diecézy strednej a v˘chodnej Európy, zaloÏenej r. 880

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==